ERP tổng thể

Phần mềm quản lý tổng thể SIS ERP sme dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, được thiết kế với theo từng phần chuyên môn (module), có tính tích hợp nghiêm ngặt, có tác dụng phân tích quản lý, dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số thành công.

Xem chi tiết

SIS ERP là giải pháp phần mềm quản trị tổng thể được S.I.S Việt Nam phát triển dựa trên kinh nghiệm triển khai thành công từ các dự án lớn. Chương trình phần mềm cho phép kết nối các hoạt động bên trong và bên ngoài Doanh nghiệp một cách thống nhất, tập trung và khoa học

Xem chi tiết

Đăng ký và theo dõi danh mục máy móc, thiết bị tài sản cố định, Quản lý hồ sơ máy móc, thiết bị tài sản cố định. Quản lý nhật ký, nhật trình vận hành máy móc, thiết bị ,TSCĐ Lập và khai báo kế hoạch bảo dưỡng máy móc, thiết bi Dự trù vật tư thay thế cho các kế hoạch bảo dưỡng máy móc, thiết bị Khai báo và theo dõi cảnh báo bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ Quản lý hoạt động bảo trì, bảo dưỡng đinh kỳ, hoạt động sửa chữa, chế tạo thiết bị

Xem chi tiết

Quản lý Tài chính - Kế toán – Nghĩa vụ với nhà nước Kế toán vốn bằng tiền (quản lý dòng tiền mặt, tiền ngân hàng, tiền vay,…) Kế toán mua hàng Kế toán bán hàng Kế toán kho hàng, vật tư Kế toán tài sản, CCDC Kế toán giá thành Kế toán thuế, tiền lương Kế toán chủ đầu tư Kế toán tổng hợp

Xem chi tiết

Quản trị Nội dung Hợp đồng – Dự án Lập, theo dõi và quản trị kế hoạch (doanh thu/chi phí…) Quản trị dòng tiền. Báo cáo và phân tích các chỉ tiêu tài chính. Báo cáo và phân tích các hoạt động (mua/bán hàng, sản xuất, …). Báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý …

Xem chi tiết

Quản lý bán lẻ , chuỗi bán lẻ (POS)

Xem chi tiết