ERP tổng thể

Quản lý Mua hàng

Quản lý mua hàng ...

Quản lý Mua hàng
Thông tin sản phẩm

Quản lý mua hàng

  • Lập và quản lý kế hoạch mua hàng, yêu cầu mua hàng.
  • Quản lý và theo dõi tình trạng đơn hàng/hợp đồng mua
  • Theo dõi công nợ nhà cung cấp, lập báo cáo mua hàng…

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?