Phần mềm kế toán cho đại lý thuế
Phần mềm kế toán cho đại lý thuế
Phần mềm kế toán cho đại lý thuế
Phần mềm kế toán cho đại lý thuế

 

KHÓ KHĂN ĐẠI LÝ THUẾ VÀ
CÁ NHÂN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Bạn là Đại lý thuế, cá nhân làm dịch vụ kế toán cần phần mềm kế toán đảm bảo: Hàng trăm khách hàng nhưng chỉ dùng một chương trình phần mềm kế toán

Lấy hóa đơn đầu vào, đầu ra bằng cách kết nối với cơ quan thuế, nhập hàng loạt từ file XML, PDF và kết nối với phần mềm HDDT không mất nhiều thời gian nhập liệu.
Xuất khẩu hàng loạt các chứng từ và báo cáo để bàn giao cho KHÁCH HÀNG một cách dễ dàng.
Nhập khẩu cả Sao kê ngân hàng từ excel mà không cần tách riêng giao dịch thu, chi hay xử lý thủ công trên Excell.
Đánh lại số chứng từ hàng loạt, Lập hàng loạt chứng từ phân bổ CCDC/Chi phí trả trước/Tính khấu hao TSCĐ trong nhiều tháng liên tiếp.
Kiểm tra đối chiếu hàng loạt các chỉ số nhằm phát hiện ra sai sót và điều chỉnh cho phù hợp với chế độ kế toán, thuế hiện hành.
Các phân hệ chính của phần mềm
SIS TAXA dành cho đại lý thuế
Cập nhật, danh mục, tiện ích
Cập nhật danh mục thuế suất đầu vào, đầu ra của hàng hóa dịch vụ
Cập nhật danh mục nhóm thuế suất
Kiểm tra số liệu kế toán thuế
Kết xuất số liệu kế toán ra excel
Thực hiện quản lý hóa đơn và cập nhật hóa đơn
Tích hợp với phần mềm Hỗ trợ kê khai phiên bản mới nhất của cơ quan thuế. Hoàn toàn tự động đẩy bảng kê mua vào, bán ra, tờ khai, báo cáo tài chính sang phần mềm Hỗ trợ kê khai
Trọn bộ báo cáo thuế theo quy định của nhà nước
Hệ thống báo cáo thuế Giá trị gia tăng, TNDN, TNCN
Báo cáo quản trị theo dõi tình hình thực hiện ngân sách nhà nước với từng loại thuế giúp kế toán tận dụng đòn bẩy từ ngân sách tốt hơn
Phân hệ quản lý mua hàng tự động hoá nghiệp vụ mua hàng: từ lập đơn hàng đến theo dõi việc giao hàng của người bán, thanh toán với nhà cung cấp,…
Tạo đơn đặt mua hàng nhà cung cấp, cho phép tạo đơn hàng trong nước, đơn hàng nhập khẩu
Quản lý và chuyển trạng thái các đơn hàng đã tạo
Cập nhật nhập mua/nhập khẩu theo đơn hàng (mua hàng hóa hoặc dịch vụ)
Phân bổ tự động (theo tiền hoặc số lượng) hay phân bổ tùy biến chi phí mua hàng để đưa vào giá vốn, cho phép lọc/chọn phiếu nhập để phân bổ tự động
Quản lý trả lại hàng hóa, dịch vụ
Quản trị thanh toán mua hàng qua các hình thức: Tiền mặt, tiền gửi, tạm ứng, bù trừ công nợ, phân bổ tiền trả cho các hóa đơn
Quản lý quy trình bán hàng ngay trên phần mềm kế toán
Lập/duyệt đơn hàng bán
Hóa đơn Bán hàng cho phép đầy đủ các hình thức bán buôn/bán lẻ/xuất khẩu
Bán dịch vụ được tích hợp sẵn
Quản lý các nghiệp vụ thanh toán trong bán hàng (Thu tiền mặt, tiền gửi, bù trừ công nợ, phân bổ tiền cho các hóa đơn)
Quản lý nghiệp vụ trả lại hàng hóa và dịch vụ
Phiếu giảm giá dịch vụ hoặc hàng hóa
Quản trị quy trình luân chuyển hàng hóa, vật tư trong kho trực quan, đúng với thực tế phát sinh
Lập và phát lệnh sản xuất ngay trên phần mềm, tự động xuất nguyên vật liệu theo B.O.M (định mức) ngay trên lệnh SX
Tạo phiếu xuất kho theo B.O.M hoặc xuất kho thường
Cho phép điều chuyển kho (nhập/xuất kho tự động) bằng 01 phiếu
Cho phép xuất kho theo dự án, điều chuyển kho theo dự án, cập nhật thông tin điều động
Tạo phiếu nhập kho thành phẩm, cho phép tạo tự động xuất nguyên vật liệu tương ứng với thành phẩm đã nhập kho theo định mức mà không cần phải lập nhiều phiếu
Quản lý các tài khoản tiền mặt, tiền gửi, các khế ước vay
Quản lý các tài khoản tiền mặt, tiền gửi, các khế ước vay
Quản lý các tài khoản tiền mặt, tiền gửi, các khế ước vay
Tự động đánh giá và hạch toán chênh lệch tỷ giá
Tự động tính toán tỷ giá ghi sổ theo phương pháp lựa chọn: đích danh, trung bình di động, trung bình tháng, nhập trước xuất trước
Theo dõi từng khế ước vay
Quản lý thu/chi
Theo dõi thu/chi chi tiết của từng khách hàng, của từng hóa đơn
Cho phép thu/chi tiền theo nhiều đối tượng, nhiều hóa đơn trên một phiếu
Theo dõi chi trả chi tiết cho từng nhà cung cấp, từng hóa đơn
Cho phép thanh toán cho nhiều hóa đơn, nhiều nhà cung cấp trên một phiếu
Tự động tạo các bút toán sổ cái
Cho phép lựa chọn trạng thái giao dịch chi tiền: Lập phiếu chưa hạch toán hoặc chuyển sổ cái
Cập nhật và xử lý số liệu
Cập nhật số liệu dở dang đầu kỳ, cuối kỳ
Phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ: nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung
Phân bổ chi phí cho sản phẩm dở dang và sản phẩm nhập kho
Tính giá thành sản phẩm với các loại hình sản xuất khác nhau: sản phẩm sản xuất liên tục, sản phẩm sản xuất theo đơn hàng, sản phẩm là các công trình xây lắp
Theo dõi (tập hợp) chi phí (nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý) theo đơn vị sử dụng (bộ phận, phân xưởng, xí nghiệp, đội sản xuất), theo vụ việc (hợp đồng, công trình, dự án, sản phẩm), theo khoản mục chi phí (văn phòng, điện, nước, điện thoại...)
Báo cáo giá thành sản phẩm
Bảng tổng hợp giá thành của các sản phẩm
Thẻ giá thành
Các bảng phân bổ chi phí
Bảng phân tích giá thành theo yếu tố chi phí
Bảng phân tích giá thành chi tiết theo từng vật tư
Bảng tính giá thành sản phẩm đơn hàng
Báo cáo quá trình sản xuất
Báo cáo so sánh giữa giá thành định mức và giá thành thực tế
Phân hệ dự án công trình thực hiện tập hợp các chi phí liên quan đến từng dự án, công trình, lên các báo cáo giá thành cũng như báo cáo lãi lỗ, các báo so sánh giữa số dự toán và số thực tế
Các số liệu được theo dõi gồm số phát sinh trong kỳ, số lũy kế từ đầu năm và số lũy kế từ khi khởi công
Việc phân bổ chi phí và kết chuyển giá vốn được khai báo linh hoạt, bao quát nhiều trường hợp, đáp ứng yêu cầu đa dạng trên thực tế
Cho phép theo dõi thu tiền, chi tiền, tồn kho vật tư, tình hình công nợ ở từng dự án, công trình
Có thể theo dõi các dự án, công trình theo các phân nhóm khác nhau cũng như theo cấu trúc dự án, công trình mẹ con
Có thể mở rộng thiết kế báo cáo quyết toán công trình theo yêu cầu
Thông tin về tài sản cố định
Không giới hạn số lượng danh điểm tài sản cố định
Theo dõi các thông tin liên quan đến tài sản cố định như nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao/giá trị khấu hao hàng năm, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, năm sản xuất...
Cho phép người sử dụng tự định nghĩa phân loại tài sản
Có các trường dùng để phân loại tài sản cố định theo các tiêu chí khác nhau; có các trường tự do để người dùng tự sử dụng để quản lý tài sản cố định theo yêu cầu đặc thù
Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (khấu hao, chi phí) để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao
Theo dõi các thay đổi liên quan đến tài sản cố định
Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định
Báo cáo kiểm kê về tài sản cố định
Báo cáo tăng giảm tài sản cố định
Báo cáo khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản cố định/CCDC
Khai báo nguồn vốn mua CCDC
Khai báo lý do tăng/giảm CCDC
Khai báo bộ phận sử dụng CCDC
Cập nhật danh mục nhóm, phân loại CCDC
Cho phép convert tự động danh mục CCDC từ excel vào phần mềm
Thực hiện tự động các bút toán tính khấu hao/phân bổ CCDC, điều chỉnh CCDC
Báo cáo quản trị về CCDC
Nhóm báo cáo về phân bổ CCDC
Nhóm báo cáo về kiểm kê CCDC
Nhóm báo cáo về tăng giảm CCDC
Cuối kỳ, các nghiệp vụ tổng hợp phân bổ, kết chuyển, tính giá vốn, giá thành, khấu hao,... được chạy hoàn toàn tự động để lên số liệu báo cáo, sổ sách
Ngoài các sổ sách, báo cáo theo hình thức NKC, CTGS theo quy định, chương trình còn lên các sổ sách báo cáo quản trị theo nhiều chiều khác nhau phục vụ quản lý điều hành
Lập phiếu kế toán, cho phép convert từ excel
Cập nhật số dư đầu của tài khoản, cho phép convert tự động từ excel
Chuyển tự động số dư sang năm sau
Chương trình cho phép khóa số liệu theo ngày và chi tiết theo từng loại chứng từ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp và gián tiếp
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ so sánh cho nhiều kỳ
Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
Quản lý phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mối công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, tùng thao tác. Sao lưu và an toàn dữ liệu tự động theo lịch đã lập sẵn hoặc tùy biến theo yêu cầu
Dữ liệu bảo mật cao (Bảo mật dữ liệu ở 04 mức: Mạng. Hệ điều hành. Cơ sở dữ liệu. Ứng dụng). Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện theo cơ chế của MS SQL Server
Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt. Khả năng chạy Online qua hạ tầng Internet Mô hình kiến trúc 02 lớp

 

SIS TAXA Phù hợp và đặc biệt hiệu quả
với các đại lý thuế và cá nhân làm dịch vụ kế toán
Hạch toán hàng loạt các chứng từ đầu vào, đầu ra và Thêm mã VẬT TƯ, HÀNG HÓA,KHÁCH HÀNG hàng loạt
Tự động định khoản
Hệ thống báo cáo thông minh, đa chiều đáp ứng đầy đủ quy định
Hỗ trợ kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp hóa đơn điện tử.
Lập tờ khai không phải thông qua HTKK
Tự động hóa toàn bộ quy trình gửi/nhận và tổng hợp báo cáo từ các Cộng tác viên và các điểm đại lý trực thuộc.
Những giá trị tạo niềm tin
lựa chọn Phần mềm kế toán SIS TAXA
01
Phù hợp
Đồng bộ hóa cách thức xử lý dữ liệu, quản trị kế toán – tài  chính cho toàn bộ khách hàng và các Đơn vị trong hệ sinh thái.
02
Tiện ích
Chuyên nghiệp hóa dịch vụ Đại lý thuế, Tự động hóa quản trị tài chính doanh nghiệp.
03
Hiện đại
Sản phẩm thông minh, hiện đại nhưng đơn giản khi sử dụng. An toàn dữ liệu cho khách hàng, bảo mật thông tin tuyệt đối.
04
Mở rộng
Khả năng nâng cấp mở rộng là không giới hạn. Tăng năng suất lao động nhiều lần so với thủ công.
 
05
Lựa chọn tốt nhất
SIS Việt Nam Cung cấp dịch vụ phù hợp nhất, chi phí thấp nhất, ứng dụng linh hoạt nhất.
06
Hỗ trợ nhanh chóng
Đội ngũ tư vấn 24/7 chất lượng, nhiệt tình, tận tâm, giàu kinh nghiệm.
07
Chuyên nghiệp
Chuyển giao phần mềm đầy đủ, chuyên nghiệp. Cấp bản quyền vĩnh viễn.
08
Quy trình thuận tiện
Quy trình bảo hành, bảo trì sản phẩm được SỐ HÓA hoàn toàn.
Liên hệ tư vấn từ S.I.S Vietnam

Hơn 20.000 khách hàng hài lòng

chúng tôi đang cung cấp phần mềm cho Doanh nghiệp nhỏ trong hơn 20 năm
... bạn có một lựa chọn phần mềm mới cho công việc của bạn ngay bây giờ ...

Khách hàng với S.I.S

Anh Đức – CEO Công ty Dịch vụ kế toán Đức An
Anh Đức – CEO Công ty Dịch vụ kế toán Đức An
“Chính xác, nhanh chóng, kịp thời, phù hợp, tiết kiệm” là những gì mà chúng tôi nhận được khi sử dụng phần mềm của SIS Việt Nam. Nó có các tùy chọn tốt để tạo báo giá, hóa đơn. Các công việc thường ngày của chúng tôi đều được tối ưu theo quy trình rõ ràng, cụ thể và tiết kiệm thời gian, công sức rất nhiều. Đặc biệt, phần mềm của SIS thân thiện, dễ dàng vận hành. Chúng tôi đã có một trải nghiệm hài lòng với SIS Việt Nam, chắc chắn trong tương lai chúng tôi vẫn sẽ sử dụng phần mềm của SIS, bởi nó thật sự có hiệu quả.
Chị Hoa – Chủ hộ kinh doanh
Chị Hoa – Chủ hộ kinh doanh
Mặc dù quy mô kinh doanh của tôi không quá lớn, thế nhưng tôi đã từng mất rất rất nhiều thời gian cho việc làm hóa đơn. Việc cập nhật dữ liệu cùng các quy định liên quan với tôi là một thách thức lớn. Những khó khăn trong quá trình lập hóa đơn hàng ngày khiến cho tôi mệt mỏi, chán nản. Nhưng, kể từ ngày tôi biết và sử dụng SIS OPEN, báo giá hóa đơn giờ đây chỉ cần một cú nhấp chuột, tiết kiệm ít nhất 80% tổng thời gian làm việc của tôi. 9 tháng qua thật tuyệt vời, tôi chắc chắn mình sẽ tiếp tục sử dụng phần mềm này của SIS. Cảm ơn SIS Việt Nam!
Chị Liên – Công ty Sách và Văn hóa hà nội
Chị Liên – Công ty Sách và Văn hóa hà nội
Chúng tôi đang hoạt động trong ngành dịch vụ, đây là ngành có tính chất khá phức tạp, nhất là khâu quản lý dữ liệu và báo cáo. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi cũng đã thử nhiều phần mềm khác nhau nhưng đều không có hiệu quả. Nó còn khiến cho công việc của người thực hiện phức tạp hơn. Thế nhưng, kể từ khi sử dụng SIS OPEN, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Phần mềm của SIS cung cấp quy trình rõ ràng, quản lý dữ liệu chi tiết theo thời gian thực và đặc biệt các công đoạn thủ công của chúng tôi gần như biến mất kể từ khi có SIS. Có thể nói, SIS OPEN là sản phẩm tốt nhất từ trước đến nay mà chúng tôi đã sử dụng.