Phần Mềm Kế Toán

Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp SIS HCSN được thiết kế phù hợp cho các tổ chức hành chính sự nghiệp (HCSN), bao gồm cả đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc được đảm bảo kinh phí hoạt động bởi ngân sách nhà nước. SIS HCSN đáp ứng chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp (HCSN) theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và biểu mẫu kho bạc theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết

Phần mềm kế toán Nhân sự tiền lương SIS MAC 2023giúp cho các kế toán thuế giải quyết được những khó khăn trong công tác thuế ở mỗi doanh nghiệp, cung cấp công cụ hỗ trợ đắc lực cho người làm công tác quản trị Nhân sự - Tiền lương.

Xem chi tiết

SIS OPEN là phiên bản được thiết kế nhiều tính năng nổi trội, tiện ích mới, đồng thời cập nhật đầy đủ thông tư, quyết định của Bộ Tài Chính.

Xem chi tiết

Đáp ứng được tất cả nhu cầu kế toán trong doanh nghiệp, đồng thời tích hợp việc sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử một cách đồng bộ ngay trên phần mềm kế toán.

Xem chi tiết