ERP tổng thể

Thương mại điện tử

Nhận và quản lý kế hoạch mua hàng, yêu cầu mua hàng kết nối trực tiếp data các Sàn giao dịch điện tử. Quản lý và theo dõi tình trạng đơn hàng/hợp đồng đặt hàng. Theo dõi công nợ khách hàng thanh toán trực tiếp, qua shiper, lập báo cáo doanh thu theo thời gian,…. ...

Thương mại điện tử
Thông tin sản phẩm

Thương mại điện tử

  • Lập và quản lý kế hoạch mua hàng, yêu cầu mua hàng.
  • Quản lý và theo dõi tình trạng đơn hàng/hợp đồng mua
  • Theo dõi công nợ nhà cung cấp, lập báo cáo mua hàng…

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?