SIS MAC - Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp xây lắp

SIS MAC - Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp xây lắp

Phần mềm kế toán quản trị

Giá: Liên hệ

Trong thời đại công nghệ số, kế toán trở thành một trong những ngành được ứng dụng công nghệ nhanh nhất vào quy trình 

SIS MAC - TIÊN PHONG CHO DOANH NGHIỆP 4.0 

Sử dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay (.NET, CSDL SQL) dễ dàng tích hợp với các công cụ, thiết bị hay giải pháp số hóa doanh nghiệp khác nhau mà DN đang, sẽ áp dụng trong tương lai.

Phần mềm thiết kế mở hoàn toàn có thể tự chỉnh sửa hoặc khai báo chỉ tiêu lên báo cáo mong muốn. Đồng thời, có thể mở rộng chức năng, báo cáo,… khi yêu DN phát sinh đặc thù quản trị.

Phần mềm dễ dàng khai báo, hạch toán từng bộ phận, từng mảng SX-KD, từng đơn vị, chi nhánh và hợp nhất dữ liệu.

Với “Bảng thông tin quản trị” tài chính DN tức thời về doanh thu, giá vốn, lãi gộp, báo cáo chi phí, kết quả kinh doanh thể hiện sinh động bằng những con số biết nói, bằng đồ thị hình ảnh trực quan, dễ hiểu.

Mua ngay : 024 2200 1100

Phân hệ dự án công trình thực hiện tập hợp các chi phí liên quan đến từng dự án, công trình, lên các báo cáo giá thành cũng như báo cáo lãi lỗ, các báo so sánh giữa số dự toán và số thực tế. Các số liệu được theo dõi gồm số phát sinh trong kỳ, số lũy kế từ đầu năm và số lũy kế từ khi khởi công. Việc phân bổ chi phí và kết chuyển giá vốn được khai báo linh hoạt, bao quát nhiều trường hợp, đáp ứng yêu cầu đa dạng trên thực tế. Cho phép theo dõi tồn kho, công nợ ở từng dự án, công trình. Có thể theo dõi các dự án, công trình theo các phân nhóm khác nhau cũng như theo cấu trúc dự án, công trình mẹ con.

Cập nhật và xử lý số liệu  

 • Cập nhật số dư đầu kỳ của dự án, công trình
 • Chuyển số dư trường tự do sang năm sau
 • Cập nhập danh mục nhóm, danh mục từ điển dự án, công trình
 • Cập nhật danh mục giai đoạn dự án, công trình
 • Cập nhật bảng giá thành dự toán, các văn bản của dự án, công trình
 • Cập nhật giá trị nghiệm thu theo giai đoạn
 • Cho phép phân bổ, kết chuyển các chi phí cho dự án
 • Tính giá thành dự án, công trình

Báo cáo trong phân hệ dự án, công trình

 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết chi phí vật tư theo dự án, công trình
 • Bảng kê chứng từ NVL, tổng hợp lãi, so sánh dự toán theo dự án, công trình
 • Báo cáo  tổng hợp phát sinh theo từng dự án
 • Báo cáo  tổng hợp/chi tiết công nợ phát sinh theo dự án, công trình
 • Báo cáo  doanh thu giá thành dự án
 • Báo cáo  chi phí đầu tư, tổng hợp  thực hiện cho chủ đầu tư

1. Bản thông tin quản trị dành cho BGĐ

 

SIS Việt Nam đã thiết kế mô-đun này dành riêng cho lãnh đạo cấp trung, cấp cao của doanh nghiệp. Những con số “biết nói” này được thể hiện sinh động dưới dạng hình ảnh đồ thị, báo cáo trực quan.

 • Biểu đồ Doanh thu – Chi phí – Lãi gộp lựa chọn thời gian theo kỳ
 • Báo cáo doanh thu theo tiểu khoản
 • Báo cáo chi phí theo khoản mục, tiểu khoản 
 • Báo cáo doanh thu/chi phí so sánh giữa các kỳ
 • Báo cáo doanh thu/chi phí theo khách hàng/mặt hàng
 • Báo cáo dòng tiền
 • Công nợ phải thu khách hàng
 • Công nợ phải trả nhà cung cấp

2. Vốn bằng tiền

 

 Quản lý các tài khoản tiền mặt, tiền gửi, ngoại tệ, các khế ước vay

 • Quản lý theo sơ đồ vận hành của phân hệ
 • Theo dõi tiền gửi, tiền vay ở nhiều ngân hàng
 • Theo dõi giao dịch liên quan đến nhiều loại ngoại tệ khác nhau
 • Tự động đánh giá và hạch toán chênh lệch tỷ giá 
 • Tự động tính toán tỷ giá ghi sổ theo phương pháp lựa chọn: đích danh, trung bình di động, trung bình tháng, nhập trước xuất trước
 • Theo dõi từng khế ước vay

Quy trình bán hàng

 • Quản lý quy trình bán hàng ngay trên phần mềm kế toán
 • Lập/duyệt đơn hàng bán
 • Hóa đơn Bán hàng cho phép đầy đủ các hình thức bán buôn/bán lẻ/xuất khẩu
 • Bán dịch vụ được tích hợp sẵn
 • Quản lý các nghiệp vụ thanh toán trong bán hàng (Thu tiền mặt, tiền gửi, bù trừ công nợ, phân bổ tiền cho các hóa đơn)
 • Quản lý nghiệp vụ trả lại hàng hóa và dịch vụ
 • Phiếu giảm giá dịch vụ hoặc hàng hóa

Chức năng, tiện ích, danh mục

 • Cập phật số dư ban đầu của khách hàng
 • Cập nhật số dư bán đầu của các hóa đơn
 • Quản lý khoản nhận trước tiền hàng từ khách hàng
 • Quản lý điều khoản thanh toán
 • Quản lý danh điểm khách hàng, nhóm khách hàng theo hình cây nhiều tiêu thức
 • Quản lý bán hàng theo nhân viên
 • Quản lý giá bán sản phẩm tự động
 • Cho phép lấy số liệu từ excel tự động
 • Cho phép kết nối xuất hóa đơn với phần mềm hóa đơn điện tử tự động
 • Quy trình mua hàng

 • Phân hệ quản lý mua hàng tự động hoá nghiệp vụ mua hàng: từ lập đơn hàng đến theo dõi việc giao hàng của người bán, thanh toán với nhà cung cấp,…
 • Tạo đơn đặt mua hàng nhà cung cấp, cho phép tạo đơn hàng trong nước, đơn hàng nhập khẩu, 
 • Quản lý và chuyển trạng thái các đơn hàng đã tạo
 • Cập nhật nhập mua/nhập khẩu theo đơn hàng (mua hàng hóa hoặc dịch vụ)
 • Phân bổ tự động (theo tiền hoặc số lượng) hay phân bổ tùy biến chi phí mua hàng để đưa vào giá vốn, cho phép lọc/chọn phiếu nhập để phân bổ tự động
 • Quản lý trả lại hàng hóa, dịch vụ 
 • Quản trị thanh toán mua hàng qua các hình thức: Tiền mặt, tiền gửi, tạm ứng, bù trừ công nợ, phân bổ tiền trả cho các hóa đơn
 • Chức năng, tiện ích, danh mục

 • Cập nhật, quản lý số dư công nợ ban đầu
 • Cập nhật, quản lý tiền trả trước người bán
 • Cập nhật, quản lý công nợ phải trả theo hóa đơn
 • Cho phép cập nhật danh sách nhà cung cấp từ excel vào phần mềm tự động
 • Cho phép lấy dữ liệu tự động từ excel vào phần mềm
 • Quản lý không giới hạn số lượng các nhà cung cấp, nhóm nhà cung cấp theo nhiều tiêu thức
 • Quản lý các điều khoản thanh toán mua hàng
 • Quy trình quản lý kho hàng

 • Quản trị quy trình luân chuyển hàng hóa, vật tư trong kho trực quan, đúng với thực tế phát sinh
 • Lập và phát lệnh sản xuất ngay trên phần mềm, tự động xuất nguyên vật liệu theo B.O.M (định mức) ngay trên lệnh SX
 • Tạo phiếu xuất kho theo B.O.M hoặc xuất kho thường
 • Cho phép điều chuyển kho (nhập/xuất kho tự động) bằng 01 phiếu
 • Cho phép xuât kho theo dự án, điều chuyển kho theo dự án, cập nhật thông tin điều động
 • Tạo phiếu nhập kho thành phẩm, cho phép tạo tự động xuất nguyên vật liệu tương ứng với thành phẩm đã nhập kho theo định mức mà không cần phải lập nhiều phiếu
 • Chức năng, tiện ích, danh mục

 • Cập nhật số liệu tồn kho đầu kỳ (tồn đầu, tồn nhập trước xuất trước, tồn theo dự án)
 • Tính giá vốn hàng tồn kho theo tất cả các phương pháp
 • Khai báo định mức B.O.M theo sản phẩm, lệnh SX, bộ phận hạch toán, …
 • Cho phép convert danh mục hàng hóa, convert số liệu từ excel vào phần mềm
 • Khai báo không giới hạn danh mục vật tư hàng hóa
 • Phân nhóm hàng hóa vật tư hình cây với nhiều tiêu thức nhóm khác nhau
 • Cho phép in mã vạch hàng hóa vật tư để dán vào sản phẩm
 • Cập nhật thông tin về kho hàng hóa vật tư theo từng đơn vị
 • Cho phép quy đổi không giới hạn các đơn vị tính với nhau, nhập – xuất lựa chọn ĐVT phần mềm sẽ tự động quy đổi ra ĐVT chính thức để lên báo cáo kho
 • Phần mềm cho phép tính lại tồn kho tức thời hoặc kiểm tra số liệu tự động nghiệp vụ lệch số liệu giữa sổ kho và sổ cái hoặc chênh lệch giữa NTXT với tồn kho
 • Phần mềm cho phép quản lý tồn kho an toàn MAX-MIN, Quản lý theo lô/date,…
 • Tính giá tồn kho theo tất cả các phương pháp: Giá trung bình tháng, trung bình di động, nhập trước xuất trước, đích danh. Cho phép lựa chọn phương pháp tính giá với mỗi mặt hàng 
 •  

  Thông tin về tài sản cố định

  Phân hệ tài sản cố định của SIS MAC được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu quản lý của DN cũng như tuân thủ theo các quy định mới nhất của BTC. Phân hệ này cho phép lưu giữ các thông tin cần thiết về một tài sản từ khi mua đến khi thanh lý.
 • Không giới hạn số lượng danh điểm tài sản cố định, 
 • Theo dõi các thông tin liên quan đến tài sản cố định như nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao/giá trị khấu hao hàng năm, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, năm sản xuất...
 • Cho phép người sử dụng tự định nghĩa phân loại tài sản
 • Có các trường dùng để phân loại tài sản cố định theo các tiêu chí khác nhau; có các trường tự do để người dùng tự sử dụng để quản lý tài sản cố định theo yêu cầu đặc thù.
 • Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (khấu hao, chi phí) để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao.
 • Quản lý phụ tùng, dụng cụ đi kèm
 • Theo dõi các thay đổi liên quan đến tài sản cố định

 • Tăng giảm nguyên giá của tài sản
 • Thay đổi bộ phận sử dụng    Thôi tính khấu hao tài sản
 • Giảm tài sản
 • Hỗ trợ việc theo dõi thanh lý và tạm dừng sử dụng tài sản
 • Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

 • Tự động tính khấu hao tài sản theo số năm sử dụng hoặc tỷ lệ khấu hao; cho phép sửa lại giá trị khấu hao tháng theo yêu cầu
 • Lựa chọn phương pháp tính khấu hao TSCĐ theo yêu cầu: Khấu hao theo đường thẳng hoặc khấu hao theo sản lượng
 • Lên bảng phân bổ khấu hao theo bộ phận sử dụng, nguồn vốn, loại tài sản, tài khoản chi phí…
 • Lưu giữ quá trình khấu hao của mọi tài sản.
 • Cập nhật, điều chỉnh CCDC và các tiện ích

 • Khai báo nguồn vốn mua CCDC
 • Khai báo lý do tăng/giảm CCDC
 • Khai báo bộ phận sử dụng CCDC
 • Cập nhật danh mục nhóm, phân loại CCDC
 • Cho phép convert tự động danh mục CCDC từ excel vào phần mềm
 • Thực hiện tự động các bút toán tính khấu hao/phân bổ CCDC, điều chỉnh CCDC
 • Báo cáo thuế

   

   

  Cập nhật, danh mục, tiện ích  

 • Cập nhật danh mục thuế suất đầu vào/ra hàng hóa dịch vụ
 • Cập nhật danh mục nhóm thuế suất 
 • Convert danh mục tự động từ excel
 • Kiểm tra số liệu kế toán thuế
 • Kết xuất số liệu kế toán ra excel
 • Tích hợp với phần mềm HTKK phiên bản mới nhất của cơ quan thuế. Hoàn toàn tự động đẩy bảng kê mua vào, bán ra, tờ khai, báo cáo tài chính sang phần mềm HTKK
 • Cập nhật thông tư/QĐ mới nhất của BTC, khai báo TT-QĐ áp dụng ngay khi dùng phần mềm
 • Quản lý hóa đơn và hóa đơn điện tử
 • Báo cáo quản trị theo trường tự do

 • Hệ thống báo cáo thuế
 • Hệ thống báo cáo quyết toán thuế TNDN
 • Hệ thống báo cáo thuế TNCN
 •  

  11. Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính

   

         11.1        Kế toán tổng hợp

   

   

 • Cuối kỳ, các nghiệp vụ tổng hợp phân bổ, kết chuyển, tính giá vốn, giá thành, khấu hao,… được chạy hoàn toàn tự động để lên số liệu báo cáo, sổ sách
 • Ngoài các sổ sách, báo cáo theo hình thức NKC, CTGS theo quy định, chương trình còn lên các sổ sách báo cáo quản trị theo nhiều chiều khác nhau phục vụ quản lý điều hành
 • Lập phiếu kế toán, cho phép convert từ excel
 • Cập nhật số dư đầu của tài khoản, cho phép convert tự động từ excel
 • Chuyển tự động số dư sang năm sau
 • Chương trình cho phép khóa số liệu theo ngày và chi tiết theo từng loại chứng từ            Cho phép đánh tự động lại số chứng từ
 •  

         11.2        Báo cáo tài chính và hợp nhất dữ liệu

 • Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính. 
 • Cho phép người dùng tự động tạo mẫu báo cáo tài chính với các chỉ tiêu theo yêu cầu phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, …
 • Phần mềm cũng cho phép DN hạch toán hiệu quả kinh doanh từng mảng – ngành hàng, từng bộ phận hạch toán, hợp nhất dữ liệu, mô hình đơn vị mẹ - con,…
 • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản 
 • Bảng cân đối kế toán 
 • Bảng cân đối kế toán so sánh cho nhiều kỳ 
 • Báo cáo kết quả SXKD các phần I - II - III 
 • Báo cáo kết quả SXKD so sánh cho nhiều kỳ
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp và gián tiếp
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ so sánh cho nhiều kỳ
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo so sánh tài chính có minh họa bằng đồ thị (hình cột và hình tròn)

 

https://www.youtube.com/watch?v=pM4cK44ocwc

 

Để tải về, quý khách vui lòng điền đấy đủ thông vào các ô nhập bên dưới. Sau khi điền xong, Quý khách ấn nút “Tải Xuống” để tải về máy tính của mình.

Bắt đầu ngay hôm nay

Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam

Liên hệ ngay

Lên đầu trang
0962828785