ERP tổng thể

Sản xuất

Quản lý sản xuất ...

Sản xuất
Thông tin sản phẩm

Quản lý sản xuất

  • Đăng ký và quản lý định mức vật tư (BOM)
  • Cập nhật và Quản lý kế hoạch, lệnh sản xuất. Hoạch định nhu cầu vật tư.
  • Thống kế sản lượng, theo dõi tiến độ sản xuất
  • Kiểm soát công suất,  tiêu hao vật tư sản xuất, chất lượng sản phẩm
  • Đánh giá hiệu quả sản xuất, hỗ trợ dữ liệu tính giá thành sản phẩm chính xác, …

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?