ERP tổng thể

Quản trị nội dung

Quản trị Nội dung Hợp đồng – Dự án Lập, theo dõi và quản trị kế hoạch (doanh thu/chi phí…) Quản trị dòng tiền. Báo cáo và phân tích các chỉ tiêu tài chính. Báo cáo và phân tích các hoạt động (mua/bán hàng, sản xuất, …). Báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý … ...

Quản trị nội dung
Thông tin sản phẩm

 

Quản trị Nội dung Hợp đồng – Dự án

  • Lập, theo dõi và quản trị kế hoạch (doanh thu/chi phí…)
  • Quản trị dòng tiền.
  • Báo cáo và phân tích các chỉ tiêu tài chính.
  • Báo cáo và phân tích các hoạt động (mua/bán hàng,  sản xuất, …).
  • Báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý …

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?