Hotline: 0934382524 - 024.35 117 785
phan-mem-ke-toan-thue-sas-innova-6-8-1-pro

Phần mềm kế toán thuế SAS INNOVA 6.8.1 Pro

6 Tháng Năm, 2018 3951 2 -1

Phần mềm kế toán thuế Quản trị Doanh nghiệp SAS INNOVA 6.8.1 Pro là phiên bản có bước đột phá lớn với tính năng tự động định khoản, Copy chứng từ, Kiểm tra hợp lệ của MST, tích hợp hoàn toàn HTKK mới nhất của Tổng cục Thuế

Tính năng nổi bật của  phần mềm kế toán thuế SAS INNOVA 6.8.1 Pro:

-Cập nhật thông tu, quyết dịnh mới nhất của Bộ tài chính .

-Tích hợp Mã vạch 2 chiều tuong tích PM HTKK để in Tờ khai thuế, các bảng kê thuế & BCTC

-Quản lý số liệu kế toán theo nhiều đơn vị, nhiều xí nghiệp thành viên, nhiều mảng hoạt động.

-Tính giá thành sản phẩm sản xuất liên tục hoặc theo đơn đặt hàng. Phương pháp có thể áp dụng: -Giản đơn, Phân bước, Hệ số và Ðịnh mức.

-Tự dộng tạo Phiếu thu, Phiếu xuất kho ngay trên Hóa don bán hàng

-Tự dộng tạo Phiếu chi, Phiếu nhập kho ngay trên Hóa don mua hàng

-Trợ giúp kiến thức và kế thừa công việc nhanh bằng việc sao chép các chứng từ

-Quản lý số liệu theo nhiều nam làm việc, cho phép xem số liệu liên nam (dặc biệt trong các công trình xây dựng và các dây chuyền sản xuất).

-Theo dõi nhiều don vị tính của hàng hoá vật tu, cho phép tự dộng qui dổi don vị tính.

-Phân quyền chuong trình dến từng chức nang, từng thao tác của nguời sử dụng. Theo dõi dấu vết của nguời sử dụng, làm rõ trách nhiệm trong công việc.

-Các nghiệp vụ duợc xử lý trực tuyến với các trạng thái của chứng từ nhằm mềm dẻo quá trình quản lý, giảm các khâu công việc chồng chéo, theo dõi duợc tình trạng xử lý của công việc, phản ánh chính xác tình trạng của công việc.

-Cho phép khấu trừ lùi thuế, tiện ích cho nguời sử dụng có thể tính thuế xuôi hoặc nguợc.

-Cho phép dịnh khoản chênh lệch tỷ giá tự dộng

-Cho phép tự dộng xử lý các nghiệp vụ phân bổ chi phí mua hàng, chi phí sản xuất theo nhiều tiêu thức quản lý, tự dộng xử lý các bút toán kết chuyển trong kế toán tổng hợp…

-Tham số hoá chuong trình, cho phép khai báo các thông số của hệ thống một cách mềm dẻo: các hình thức ghi sổ, khai báo tính giá thành, phuong pháp tính giá vốn, các dồng tiền sử dụng trong hệ thống, v.v.

-Quản lý đuợc nhiều loại tiền tệ với tỷ giá thay dổi hàng ngày: USD, EURO,YEN v.v.

-Khả nang sử dụng hai ngôn ngữ Anh-Việt song song

-Hệ thống từ diển chung thống nhất cho toàn hệ thống: danh mục dối tuợng, danh mục tài khoản, danh mục hàng hoá, vật tu, …

-Quản trị nguợc – xuôi: Từ báo cáo tổng hợp bằng một phím có thể quay trở về báo cáo chi tiết, từ báo cáo chi tiết có thể sửa chứng từ gốc và nguợc lại

-Sao chép dữ liệu và phục hồi theo từng thời gian, theo kế hoạch. Tự dộng hoặc thủ công.

-Báo cáo quản trị phong phú vừa chi tiết vừa tổng hợp theo nhiều chiều phục vụ tối da công tác quản trị diều hành.

-Chuong trình duợc thiết kế mở khả nang dáp ứng duợc nhu cầu hiện tại và tuong lai của DN.

V.v…

phan-mem-ke-toan-thue-sas-innova-6-8-1-pro2

Các Mô-đun chính của phần mềm kế toán thuế SAS INNOVA 6.8.1 Pro:

1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất ngân quỹ tức thời ; quản lý dòng tiền ; quản lý thu – chi, hạch toán và theo dõi ngoại tệ, tự động hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; in toàn bộ chứng từ tiền mặt và chứng từ ngân hàng bằng máy; theo dõi thanh toán theo từng hoá đơn, hợp đồng; tính toán và theo dõi lãi vay; hạch toán, ghi nhận toàn bộ các thông tin thuế đầu ra, đầu vào.

2. PHÂN HỆ BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU
Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu như theo mặt hàng, thị trường, thời gian, hợp đồng, nhân viên bán hàng v.v. Đồng thời theo dõi chi tiết tình trạng công nợ của khách hàng như tuổi nợ, hoá đơn, hợp đồng; khai báo thuế đầu ra.

3. PHÂN HỆ MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ
Phân hệ này sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập mua hàng, phân tích hàng nhập mua theo số lượng và giá vốn. Đồng thời theo dõi tình hình thanh toán công nợ với nhà cung cấp như theo hoá đơn, hợp đồng, hạn thanh toán; theo dõi hàng hóa nhập khẩu, tính và phân bổ tự động chi phí mua hàng, khai báo thuế đầu vào.

4. QUẢN LÝ KHO, HÀNG HOÁ VẬT TƯ
Theo dõi tình hình xuất – nhập – tồn hàng hóa, vật tư, sản phẩm cả số lượng và vốn. Tự động áp giá vốn hàng xuất kho; các phương pháp tính giá vốn chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa: NTXT, TB tháng, TB di động, Đích danh ; theo dõi hàng hoá theo nhiều đơn vị tính quy đổi như Thùng – Cái, Kg – Mét v.v ; quản lý vỏ vật tư; cho phép xuất âm kho nhằm linh hoạt trong công việc, xuất điều chuyển kho thao tác đơn giản.

5. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Theo dõi, quản lý chi tiết thông tin về TSCĐ như giá trị, khấu hao, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, theo dõi xuất xứ nguồn gốc tài sản; theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định; hỗ trợ công tác kiểm kê TSCĐ. Tính toán và phân bổ khấu hao TSCĐ theo bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành, đồng thời cho phép điều chỉnh khấu hao theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế; lên các bảng khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản theo quy định của BTC (QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và thông tư số 10/TC/CĐKT ngày 23/03/1997).

6. KẾ TOÁN CHI PHÍ & GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Theo dõi, tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, công trình, kể cả các sản phẩm vụ việc là dịch vụ. Phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp như tập hơn chi phí giản đơn, phân bước, hệ số và định mức. Tập hợp và phân bổ các chi phí sản xuất như nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công công trình, chi phí quản lý, chi phí bán hàng – giao dịch. Tiêu thức phân bổ tự động hoặc theo chủ quan của người quản lý rất đa dạng tuỳ thuộc vào đặc thù của đối tượng được sản xuất và tính giá thành sản phẩm như phân bổ theo hệ số, theo một tiêu thức đã khai báo (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, doanh số, giá trị hợp đồng v.v).

7. PHÂN HỆ BÁO CÁO THUẾ
Khai báo thuế đầu vào, đầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền để lên các báo cáo, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra (mẫu 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT), tờ khai thuế, các khoản phải nộp ngân sách, các sổ theo dõi thuế được hoàn lại, được miễn giảm, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn v.v. Cập nhật mẫu biểu mới nhất theo Thông tư 60/2007/TT-BTC, Thông tư 32/2007/TT-BTC, Thông tư 127/2004/TT-BTC. Đặc biệt, phân hệ này đã được tích hợp hoàn toàn các mẫu biểu in ra có sẵn mã vạch 2 chiều tương thích hoàn toàn không phải kê khai trên Phần mềm HTKK của TC Thuế. Đây là ưu điểm lớn nhất của phần mềm kế toán thuế SAS INNOVA 6.8.1 Pro.

8. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP & BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cuối kỳ kế toán, kế toán tổng hợp được thực hiện để thực hiện các điều chỉnh, hạch toán trong kỳ, thực hiện kiểm tra đối chiếu sổ tổng hợp và chi tiết, kết chuyển tự động số dư và phân bổ chi phí. Sau khi kiểm tra và thực hiện các bút toán cuối kỳ chương trình sẽ lên được Báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác. Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính. Cung cấp các sổ sách kế toán đầy đủ theo các hình thức sổ: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ và nhật ký chứng từ. Thường xuyên cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất của BTC như: Quyết định 48/QĐ-BTC, Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 60/TT-BTC, Thông tư 32/TT-BTC, Thông tư 105/2003/TT-BTC v.v.

9. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mỗi công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác. Khả năng bảo mật & an toàn dữ liệu cao đặc biệt với hệ thống nhiều người cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu. Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện. Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt.

Mời bạn xem file đính kèm Phần mềm kế toán SAS 6.8 -1pro

Tải về tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Kinh doanh – Công ty CP SIS VN
Add: 14/183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84-4-35117785 Fax: +84-4-35117787
Mr. Dương Văn Hùng – KD & Marketing
Mobile: 0934.382.524 Hotline: 024.35147907
Skype: duongvanhung3
Email: hungsisvn@gmail.com – Web: www.sis.vn

Danh mục: Phần mềm kế toán, Phần mềm kế toán SAS
share TWEET PIN IT SHARE share share
Comments
  1. -

    e vô chi qua ngân hàng mà nó cứ báo chạy mãi không vào được. mà các mục khác vẫn vào bình thường. báo mở khóa hệ thống. e không biết làm ntn

    1. -

      chị liên hệ số hotline để được hỗ trợ

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay