Hotline: 024.35 117 785

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

ban-hang-cong-noi-phai-thu

Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.81: Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu như theo mặt hàng, thị trường, thời gian, hợp đồng, nhân viên bán hàng v.v. Đồng thời theo dõi chi tiết tình trạng công nợ ...

JSC SISVN - 16 Tháng Năm, 2018
bao-cao-thue

Phần hệ báo cáo thuế

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1: Khai báo thuế đầu vào, đầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền để lên các báo cáo, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra (mẫu 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT), tờ khai ...

JSC SISVN - 14 Tháng Năm, 2018
ke-toan-cong-cu-dung-cu

Kế toán tài sản cố định & công cụ dụng cụ

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8: Theo dõi, quản lý chi tiết thông tin về TSCĐ như giá trị, khấu hao, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, theo dõi xuất xứ nguồn gốc tài sản; theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài ...

JSC SISVN - 14 Tháng Năm, 2018
ke-toan-chi-phi-gia-thanh1

Kế toán chi phí & giá thành sản phẩm

Phần mềm kết toán SAS INNOVA 6.8.1: Theo dõi, tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, công trình, kể cả các sản phẩm vụ việc là dịch vụ, phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố. Tính giá thành sản phẩm theo các phương ...

JSC SISVN - 14 Tháng Năm, 2018
van-tu-hang-hoa1

Kế toán kho hàng hóa vật tư

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1 : Theo dõi tình hình xuất – nhập – tồn hàng hóa, vật tư cả số lượng và giá trị. Tự động áp giá vốn hàng xuất kho; các phương pháp tính giá vốn chi tiết đến từng vật tư, ...

JSC SISVN - 13 Tháng Năm, 2018

Gọi ngay