ERP tổng thể

Hợp nhất công ty

Đăng ký và theo dõi danh mục máy móc, thiết bị tài sản cố định, Quản lý hồ sơ máy móc, thiết bị tài sản cố định. Quản lý nhật ký, nhật trình vận hành máy móc, thiết bị ,TSCĐ Lập và khai báo kế hoạch bảo dưỡng máy móc, thiết bi Dự trù vật tư thay thế cho các kế hoạch bảo dưỡng máy móc, thiết bị Khai báo và theo dõi cảnh báo bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ Quản lý hoạt động bảo trì, bảo dưỡng đinh kỳ, hoạt động sửa chữa, chế tạo thiết bị ...

Hợp nhất công ty
Thông tin sản phẩm

Hợp nhất công ty

  • Đăng ký và theo dõi danh mục máy móc, thiết bị tài sản cố định.
  • Quản lý hồ sơ máy móc, thiết bị tài sản cố định.
  • Quản lý nhật ký, nhật trình vận hành máy móc, thiết bị ,TSCĐ
  • Lập và khai báo kế hoạch bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
  • Dự trù vật tư thay thế cho các kế hoạch bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
  • Khai báo và theo dõi cảnh báo bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ

Quản lý hoạt động bảo trì, bảo dưỡng đinh kỳ, hoạt động sửa chữa, chế tạo thiết bị,

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?