07 HÀM TRONG EXCEL MÀ KẾ TOÁN NÀO CŨNG PHẢI DÙNG ĐẾN

  • Ngày đăng: 10/04/2021
  • Lượt xem: 237

Việc sử dụng excel và các hàm trong excel là những kỹ năng cơ bản mà các kế toán phải thành thạo. Trong excel có rất nhiều hàm hữu ích trong công việc nhập liệu và lên báo cáo của kế toán. SIS Việt Nam xin tổng hợp lại một số hàm thông dụng được kế toán dùng phổ biến nhất.
 

TT

Tên hàm

Ý nghĩa

Cú pháp

1

HÀM SUM

Là hàm tính tổng các giá trị

= SUM(số1, số2,..., số hoặc vùng dữ liệu)

2

AVERAGE

Là hàm trả về trung bình cộng các tham số đưa vào hoặc của 1 vùng dữ liệu.

AVERAGE (giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3,… giá trị n hoặc vùng dữ liệu).

3

HÀM TÌM KIẾM (VLOOKUP). tìm kiếm theo chiều dọc, theo cột.

Là hàm tìm kiếm theo chiều dọc-theo cột bằng cách lấy giá trị(x) đem so sánh theo cột của vùng tham chiếu để trả về giá trị ở cột tương ứng trong vùng tham chiếu (cột thứ n).

Cú pháp: = VLOOKUP(x, vùng tham chiếu, cột thứ n,0).
Ghi chú: Vùng tham chiếu: cột đầu tiên của tham chiếu phải bao phủ vừa đủ và toàn bộ các giá trị dò tìm. Luôn luôn phải để ở giá trị tuyệt đối.

• Cột cần lấy đếm xem nó là cột thứ bao nhiêu trong bảng tham chiếu. Khi đếm phải đếm từ trái qua phải.

 

4

HÀM IF

Là hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai.

 

=If(Logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) nghĩa là If( Điều kiện , giá trị 1, giá trị 2).

 

5

HÀM SUMIF

Hàm này trả về giá trị tính tổng cảu các ô trong vùng cần tính thỏa mãn một điều kiện đưa vào.

 

=IF(Logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) nghĩa là If( Điều kiện , giá trị 1, giá trị 2).

 

6

HÀM AND

Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Các đối số là các hằng, các biểu thức logic

= AND((Logical1; [Logical2]; [Logical3];…) nghĩa là And(đối 1, đối 2,..).

7

HÀM OR

Hàm này là Phép HOẶC, chỉ sai khi tất cả các đối số có giá trị sai.

 

 = OR((Logical1; [Logical2]; [Logical3];…) nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

Nguồn tài liệu từ phòng Dịch vụ khách hàng - Cty CP SIS Việt Nam

Các tin tức khác:

Bắt đầu ngay hôm nay

Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam

Liên hệ ngay

Lên đầu trang
024.2200.1100