Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 3071/CT-TTHT ngày 4/5/2012 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh v/v chính sách thuế

chính sách thuế

  TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3071  /CT-TTHT
TP.Hồ CHí Minh,  ngày 4 tháng 5 năm 2012
V/v: chính sách thuế
         Kính gửi: Công ty TNHH N _ Asset Việt Nam
       Địa chỉ: 31 C Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1
MST: 0311202136
Trả lời văn thư số 01/CV_N_Asset/2012 ngày 17/03/2012 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
“Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.
Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có)”
         Trường hợp Công ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã lập hóa đơn giao cho khách hàng, sau đó phát hiện hóa đơn ghi không đúng tên Công ty, địa chỉ, mã số thuế người mua hàng thì 2 bên mua bán phải lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. Căn cứ hoá đơn lập sai và hoá đơn mới điều chỉnh, tại kỳ kê khai lập hóa đơn điều chỉnh, bên bán (Công ty) trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01 – 1/GTGT ghi âm hóa đơn cũ (doanh thu chưa thuê và tiền thuế GTGT), ghi dương hoá đơn mới (doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT). Đối với bên mua lập tương tự như trên, trên bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu số 01 – 2/GTGT
          Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
    - Như trên;
    - P. KTT số 2;
- P. Pháp chế;
    - Lưu: VT, TTHT;
814 – 82831/12 mthu
                          PHÒNG TUYÊN TRUYỀN                           
               HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ                          


Trần Thị Lệ Nga


CV3071.doc
In bài này
Gửi mail

Nguồn: Cục thuế TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: http://www.hcmtax.gov.vn/hcmtax/vanbanhuongdan/detail_sub.aspx?id_vb=588&type=5

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang