Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 3522/CT–TTHT ngày 19/6/2013 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh v/v thuế thu nhập doanh nghiệp

thuế thu nhập doanh nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 3522/CT–TTHT
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp
TP. Hồ Chí Minh , ngày 19 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:
Công Ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ Photron VN
Địa chỉ: Số 65 Nguyễn Du, Quận I, TP.Hồ Chí Minh
MST 0302469581

 
Trả lời văn bản số 03-2013/Tax ngày 06/06/2013 của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Điểm c Khoản 2.5 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN bao gồm:
“Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp cótrích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.
Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).
Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.
Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương nhưng đến ngày 31/12 của năm sau doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải ghi giảm chi phí của năm sau.
Ví dụ 7: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2011 DN A có trích quỹ dự phòng tiền lương là 10 tỷ đồng, đến ngày 31/12/2012, DN A mới chi số tiền từ quỹ dự phòng tiền lương năm 2011 là 7 tỷ đồng thì DN A phải ghi giảm chi phí tiền lương năm sau (năm 2012) là 3 tỷ đồng (10 tỷ – 7 tỷ). Khi lập hồ sơ quyết toán năm 2012 nếu DN A có nhu cầu trích lập thì tiếp tục trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo quy định.”
Căn cứ quy định trên, năm tài chính 2012 Công ty được trích 17% trên quỹ tiền lương thực tế đã chi của năm 2012 (theo hợp đồng lao động và thỏa lao động tập thể) tính đến ngày cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế năm 2012. Khi trích lập phải đảm bảo quyết toán thuế TNDN năm 2012 không bị lỗ.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
 

 
Nơi Nhận : 
- Như trên ; 
- P.KT2;
- P.PC;
- Web Cục Thuế;
- Lưu (HC, TTHT).
1276-163442/13 KhanhAT
KTCỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

CV3522.doc
In bài này
Gửi mail

Nguồn: Thư viện pháp luật

Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-3522-CT-TTHT-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-nam-2013-195740.aspx

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang