Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 4542/TCT-CS ngày 19/1/2013 của Bộ Tài chính v/v chính sách thuế TNDN

chính sách thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4542/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012
Kính gửi:
- Cục Thuế tỉnh Phú Thọ
- Công ty TNHH vận tải Duyên hải Phú Thọ
(Lô số 2 - KCN Thụy Vân - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/CVTASAPT/2012 ngày 22/8/2012 của Công ty TNHH vận tải Duyên hải Phú Thọ đề nghị giải đáp chính sách thuế giảm, gia hạn thuế TNDN năm 2011 đối với DN nhỏ và vừa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6/4/2011 của Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN:

"Gia hạn nộp thuế trong thời gian 01 năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa…trừ…doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con."

- Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ

"Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp vừa và nhỏ, trừ … doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa và nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty mẹ và Công ty con đều thỏa mãn điều kiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cả Công ty mẹ và công ty con đều thuộc diện được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011; gia hạn nộp thuế trong thời gian 01 năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 theo quy định.

Theo đó, trường hợp nếu Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (công ty mẹ) đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa và được Cục Thuế thành phố Hải Phòng đồng ý cho gia hạn và giảm 30% thuế TNDN theo quy định; Cục Thuế tỉnh Phú Thọ kiểm tra điều kiện thực tế của Công ty TNHH vận tải Duyên hải Phú Thọ (công ty con) nếu xác định Công ty con thỏa mãn điều kiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thì công ty con cũng thuộc diện được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011; gia hạn nộp thuế trong thời gian 01 năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 theo quy định tại Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6/4/2011 và Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty và Cục Thuế được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤ
C TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

4542.doc
In bài này
Gửi mail
Văn bản mới

Nguồn: Thuvienphapluat

Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-4542-TCT-CS-chinh-sach-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-162384.aspxSự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Sửa nhà
Lên đầu trang