Học tập
Gửi mail

Giấy nộp tiền vào NSNN (Mẫu số C1-02/NS) và Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ (Mẫu C1-03/NS)

Theo nội dung ban hành tại Phụ lục II kèm theo công văn số  388/KBNN-KTNN ngày 01/03/2013 của KBNN

Phụ lục

(Theo nội dung ban hành tại Phụ lục II kèm theo công văn số

 388/KBNN-KTNN ngày 01/03/2013 của KBNN)
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

        1. Giấy nộp tiền vào NSNN (Mẫu số C1-02/NS) và Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ (Mẫu C1-03/NS).
Mục đích
Giấy nộp tiền vào NSNN, Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ là chứng từ kế toán do KBNN, NHTM do KBNN ủy nhiệm thu lập cho đối tượng nộp thuế (hoặc do chính đối tượng nộp thuế lập) để nộp tiền vào NSNN hoặc nộp tiền vào tài khoản tạm thu NSNN; là căn cứ để KBNN, NHTM hạch toán thu NSNN và tạm thu NSNN.
Phương pháp và trách nhiệm ghi chép
Đối tượng nộp
- Giấy nộp tiền vào NSNN, Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ được đánh số liên tục trong kỳ kế toán.
- Căn cứ tờ khai Hải quan, Quyết định, hoặc Bảng kê biên lai...ghi rõ tên, mã số thuế và địa chỉ của tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp tiền vào NSNN hoặc tài khoản tạm thu NSNN. Địa chỉ phải ghi cụ thể xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) nơi đăng ký hoạt động của tổ chức, cá nhân.
+ Đánh dấu “x” vào ô tương ứng (Chuyển khoản hoặc Tiền mặt), không chọn đồng thời 2 phương thức nộp trên cùng một chứng từ.
+ Ghi rõ loại ngoại tệ sử dụng để nộp NSNN (nếu nộp tiền bằng ngoại tệ)
+ Trường hợp người nộp thuế trực tiếp nộp tại KBNN thì chỉ cần ghi thông tin ở phần người nộp thuế.
+ Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp tiền thay cho người nộp thuế, vào tài khoản tạm thu của cơ quan thu, có yêu cầu xác định rõ thông tin của người nộp thay trên Giấy nộp tiền, thì phải ghi đầy đủ thông tin vào phần dành cho người nộp thay: Tên, mã số thuế (nếu có) và địa chỉ của người nộp thay.
+ Trường hợp người nộp là cơ quan thu hoặc tổ chức, cá nhân được Ủy nhiệm thu, nộp tiền vào KBNN hoặc ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản ghi vào phần người nộp thay và không cần ghi vào phần Người nộp thuế.
- Ghi rõ tên ngân hàng (KBNN) phục vụ đối tượng nộp, số tài khoản của đối tượng nộp trong trường hợp nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản; Trường hợp nộp bằng tiền mặt không cần ghi thông tin tài khoản của người nộp trên Giấy nộp tiền vào NSNN.
- Ghi rõ tên của KBNN nơi thực hiện ghi thu NSNN.
- Ghi số tài khoản thu NSNN trong trường hợp thu NSNN hoặc số tài khoản tạm thu, tạm giữ vào dòng “hoặc nộp vào TK tạm thu số” trong trường hợp tạm thu, tạm giữ.
Trường hợp thu theo kiến nghị của cấp có thẩm quyền thì đồng thời với việc ghi số tài khoản thu NSNN cần phải tích vào ô lựa chọn cụ thể cơ quan kiến nghị thu hồi.
- Ghi rõ tên và mã số cơ quan quản lý thu; số và ngày của Tờ khai Hải quan, Quyết định hoặc Bảng kê Biên lai (nếu có); loại hình XNK. Mỗi Giấy nộp tiền lập riêng cho một tờ khai.
- Phần liệt kê các khoản nộp được chi tiết từng nội dung theo mã nội dung kinh tế (tiểu mục), mã chương và số tiền; mỗi chi tiết khoản nộp ghi vào một dòng.
- Tổng số tiền nộp ngân sách bằng số và bằng chữ.
Lưu ý:
- Trường hợp nộp thuế trực tiếp tại các ngân hàng thương mại
+ Nộp thuế trực tiếp tại chi nhánh NHTM đã thực hiện phối hợp thu với KBNN và NHTM là nơi KBNN mở tài khoản tiền gửi hoặc tài khoản chuyên thu):
Người nộp NSNN lập Bảng kê nộp thuế (Mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư 85/2011/TT-BTC) gửi đến chi nhánh NHTM, cán bộ thu NSNN của chi nhánh NHTM vào chương trình thu NSNN của NHTM nhập đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế vào chương trình TCS-NHTM và làm thủ để chuyển vào tài khoản của KBNN mở tại chi nhánh NHTM; sau đó, in 02 liên Giấy nộp tiền vào NSNN (hoặc Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ nếu nộp tiền bằng ngoại tệ) và xử lý:
* 01 liên lưu tại chi nhánh NHTM để làm chứng từ hạch toán;
* 01 liên trả cho người nộp NSNN.
        + Nộp thuế tại chi nhánh NHTM đã tham gia phối hợp thu NSNN, song KBNN không mở tài khoản tại chi nhánh NHTM đó:
Người nộp NSNN lập Bảng kê nộp thuế của người nộp NSNN gửi đến chi nhánh NHTM, chi nhánh NHTM nhập đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế và làm thủ tục chuyển tiền vào tài khoản của KBNN ghi trên Bảng kê nộp thuế, sau đó, in 02 liên Giấy nộp tiền vào NSNN và xử lý:
* 01 liên lưu tại chi nhánh NHTM để làm chứng từ hạch toán và lưu;
* 01 liên trả cho người nộp NSNN.
+ Nộp thuế tại chi nhánh NHTM chưa tham gia phối hợp thu NSNN và KBNN mở tài khoản tại chi nhánh NHTM đó:
Khi nộp tiền, người nộp tiền lập 03 liên Giấy nộp tiền vào NSNN (hoặc Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ nếu nộp tiền bằng ngoại tệ) gửi ngân hàng nơi đối tượng nộp, ngân hàng có trách nhiệm chuyển tiền của người nộp để nộp kịp thời vào NSNN.
        + Nộp thuế tại chi nhánh NHTM chưa tham gia phối hợp thu NSNN và KBNN không mở tài khoản tại chi nhánh NHTM đó:
Khi nộp tiền, người nộp tiền lập 04 liên Giấy nộp tiền vào NSNN (hoặc Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ nếu nộp tiền bằng ngoại tệ), ngân hàng có trách nhiệm chuyển tiền của người nộp để nộp kịp thời vào NSNN.
   - Trường hợp nộp thuế trực tiếp tại KBNN
+ Trường hợp KBNN phục vụ đối tượng nộp là KBNN ghi thu NSNN
        Người nộp NSNN lập Bảng kê nộp thuế (Mẫu số 01/BKNT) gửi đến, cán bộ thu NSNN đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế vào chương trình TCS-TT, sau đó, in 02 liên Giấy nộp tiền vào NSNN (hoặc Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ nếu nộp tiền bằng ngoại tệ) và xử lý:
        * 01 liên làm chứng từ hạch toán và lưu;
        * 01 liên trả cho người nộp NSNN.
+ Trường hợp KBNN phục vụ đối tượng nộp khác KBNN ghi thu NSNN
        Người nộp NSNN lập Bảng kê nộp thuế (Mẫu số 01/BKNT) gửi đến, cán bộ thu NSNN đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế vào chương trình TCS-TT, sau đó, in 02 liên Giấy nộp tiền vào NSNN (hoặc Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ nếu nộp tiền bằng ngoại tệ) và xử lý:
        * 01 liên làm chứng từ hạch toán và lưu;
        * 01 liên trả cho người nộp NSNN.
        2. Bảng kê nộp thuế (Mẫu số mẫu số 01/BKNT) 
Mục đích:
- Bảng kê nộp thuế là chứng từ dùng cho người nộp thuế để nộp tiền vào ngân hàng (KBNN) nơi thực hiện Dự án hiện đại hoá quy trình thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính.
- Bảng kê nộp thuế là căn cứ để KBNN (hoặc ngân hàng) nhập thông tin vào chương trình ứng dụng thu nộp thuế;
Phương pháp ghi chép:
Trường hợp cơ sở dữ liệu thu nộp thuế không có đủ thông tin về người nộp thuế thì KBNN yêu cầu người nộp thuế ghi đầy đủ thông tin trên bảng kê nộp thuế để nhập vào chương trình ứng dụng và in giấy nộp tiền vào NSNN, cụ thể:
- Ghi tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế ; tên mã số thuế, địa chỉ của người nộp thay.
- Căn cứ tờ khai Hải quan, Quyết định, hoặc Bảng kê biên lai...ghi rõ tên, mã số thuế và địa chỉ của tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp tiền vào NSNN hoặc tài khoản tạm thu NSNN. Địa chỉ phải ghi cụ thể xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) nơi đăng ký hoạt động của tổ chức, cá nhân.
+ Đánh dấu “x” vào ô tương ứng (Chuyển khoản hoặc Tiền mặt), không chọn đồng thời 2 phương thức nộp trên cùng một chứng từ.
- Ghi rõ tên ngân hàng (KBNN) phục vụ đối tượng nộp, số tài khoản của đối tượng nộp trong trường hợp nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản; Trường hợp nộp bằng tiền mặt không cần ghi thông tin tài khoản của người nộp.
- Ghi số tài khoản thu NSNN trong trường hợp thu NSNN hoặc số tài khoản tạm thu, tạm giữ vào dòng “hoặc nộp vào TK tạm thu số” trong trường hợp tạm thu, tạm giữ ; Ghi rõ tên của KBNN nơi thực hiện ghi thu NSNN.
- Ghi rõ tên cơ quan quản lý thu; số và ngày của Tờ khai Hải quan, Quyết định hoặc Bảng kê Biên lai (nếu có), ngày của Quyết định hoặc Bảng kê biên lai.
- Phần liệt kê các khoản nộp được ghi chi tiết theo từng nội dung
- Tổng số tiền nộp ngân sách bằng số và bằng chữ.

file đính kèm mẫu nộp tiền NSNN mới N2013.zip


Nguồn:KBNN
Tin mới
Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang