In bài này
Gửi mail

24/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


HƯớNG DẫN KHAI Tờ KHAI Số 24/KK-TNCN

Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010
của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Luật thuế thu nhập cá nhân


[01] Họ và tên cá nhân có thu nhập: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in HOA theo tờ đăng ký mã số thuế hoặc chứng minh nhân dân.

[02] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[03] Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Ghi chính xác số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.

[04] Địa chỉ: Ghi đúng theo địa chỉ thường trú như đã đăng ký với cơ quan thuế.

[05], [06], [07] Ghi các nội dung về số điện thoại, số fax, địa chỉ email (nếu không có thì bỏ trống).

[08] STT: là số thứ tự của các loại cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn.

[09] Tổ chức phát hành: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in HOA theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

[10] Mã cổ phiếu: là ký hiệu mà tổ chức phát hành quy định cho từng loại cổ phiếu.

[11] Số lượng cổ phiếu: là số lượng cổ phiếu mà cá nhân đang nắm giữ.

[12] Mệnh giá cổ phiếu: là số tiền ghi trên mỗi cổ phiếu.

[13] Tổng giá trị cổ tức (hoặc lợi tức) được chia: là tổng giá trị của từng loại Cổ phiếu trả thay cổ tức, Cổ phiếu thưởng, Lợi tức ghi tăng vốn mà cơ quan chi trả chia cho cá nhân trong kỳ.

[14] Tổng giá trị theo giá chuyển nhượng: là tổng giá trị chuyển nhượng của từng loại Cổ phiếu trả thay cổ tức, Cổ phiếu thưởng, Lợi tức ghi tăng vốn mà cơ quan chi trả thực tế trả cho cá nhân trong kỳ.

[15] Thuế phải nộp: là số thuế thu nhập cá nhân từ Cổ phiếu trả thay cổ tức, Cổ phiếu thưởng, Lợi tức ghi tăng vốn mà cá nhân phải nộp = [14] x 0,1%

[16] là tổng giá trị của các loại Cổ phiếu trả thay cổ tức, Cổ phiếu thưởng, Lợi tức ghi tăng vốn mà cơ quan chi trả chia cho cá nhân trong kỳ

[17] là tổng giá trị của các loại Cổ phiếu trả thay cổ tức, Cổ phiếu thưởng, Lợi tức ghi tăng vốn mà cơ quan chi trả chia cho cá nhân trong kỳ.

[18] là tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ các loại Cổ phiếu trả thay cổ tức, Cổ phiếu thưởng, Lợi tức ghi tăng vốn.


24.KK - TNCN.doc
In bài này
Gửi mail
Văn bản mới

Nguồn:

Địa chỉ:Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Sửa nhà
Lên đầu trang