In bài này
Gửi mail

01A/TNDN - MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

Đã sửa theo Quyết định số 2476/QĐ-BTC ngày 25/7/2007

1. Mẫu số: 01A/TNDN:
- Tại chỉ tiêu (10):
Đã in là: “ Doanh thu phát sinh trong kỳ”
Sửa lại là: “ Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ”
- Tại chỉ tiêu (11):
Đã in là: “ Chi phí phát sinh trong kỳ”
Sửa lại là: “ Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ”

Tanet-01A-TNDN.doc

In bài này
Gửi mail
Văn bản mới

Nguồn:

Địa chỉ:Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Lên đầu trang