Sis.vn
 
File Tiêu đề Lượt xem Download

Biên bản thanh lý Hợp đồng kiểm toán

355
100

Tài liệu kiểm toán số số / ngày ngày 1/10/2010 của Bộ Tài chính v/v Hoạt dộng kiểm toán dộc lập ở Việt Nam hình thành từ nam 1991, dến nay dã có trên 170 Công ty kiểm toán dang hoạt dộng với trên 10.000 nguời làm việc, 1.400 kiểm toán viên hành nghề. Ðể thực hành hoạt dộng kiểm toán dộc lập trên co sở hệ thống chuẩn mực kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành, mỗi công ty dều tự xây dựng cho mình một bộ chuong trình kiểm toán. Tuy nhiên, chất luợng và quy mô chuong trình kiểm toán của các công ty dều rất khác nhau: các công ty quốc tế, công ty lớn và công ty thành viên Hãng quốc tế thực hiện hay áp dụng chuong trình kiểm toán của Hãng quốc tế; công ty vừa và nhỏ thuờng áp dụng chuong trình kiểm toán của công ty quốc tế hoặc tự xây dựng nhung dều chua có một chuong trình phù hợp và khó áp dụng. Xuất phát từ thực trạng dó, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), dã thành lập Dự án “Tang cuờng nang lực Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam” dể tiến hành xây dựng bộ Chuong trình kiểm toán (CTKT) mẫu với mục dích góp phần nâng cao chất luợng dịch vụ của các công ty kiểm toán, tang cuờng sự tuân thủ các yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán, dồng thời làm co sở cho việc dào tạo, cập nhật và kiểm tra chất luợng dịch vụ hàng nam của hội viên VACPA.

355
100

Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính số 101/2005/QĐ-BTC về việc Ban hành và Công bố bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 7)

355
100

Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính số 195/2003/QĐ-BTC về việc Ban hành và Công bố sáu chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)

355
100

Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính số 03/2005/QĐ-BTC về việc Ban hành và Công bố sáu chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 6)

355
100

Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Số 28/203/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 05 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Đợt 4)

355
100

Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính số 143/2001/QĐ-BTC về Ban hành và Công bố 06 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Đợt 3)

355
100

Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính số 219/2000/QĐ-BTC về việc Ban hành 06 chuẩn mực kiểm toán (đợt 2)

355
100

Quyết định của Bộ Trưởng Tài Chính số 120/1999/QĐ-BTC về việc Ban hành và công bố 04 Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam

355
100

Handbook of International Auditing, Assurance mad ethics Pronouncements

355
100

Quyết định Số: 87/2005/QĐ-BTC Về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam

355
100

Tài liệu kiểm toán số / ngày 29/9/2011 của v/v Chuẩn mực kiểm toán

355
100
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang