Sis.vn
 
File Tiêu đề Lượt xem Download
12/KTTT - MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ
355
100
02/PHLP - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ
355
100
01/PHLP - TỜ KHAI PHÍ, LỆ PHÍ
355
100
03-6A/TNDN - THÔNG BÁO Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ........... đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam có thu nhập kinh doanh tại Việt Nam và thực hiện chế độ kế toán Việt Nam
355
100
02/PL-TNCN - BẢNG HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN
355
100
01/LHT - LỆNH HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
355
100
18/MGT-TNCN - VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01-2/TTĐB - BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ MUA VÀO CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
355
100
02/TSDĐ - MẪU THÔNG BÁO NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
355
100
02/NTNN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
355
100
01/LPTB - TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
355
100
03/TAIN - MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN
355
100
03/MGTH - Văn bản về việc miễn (giảm) thuế
355
100
10/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
03/HTBT - MẪU ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ ………..
355
100
01A/TNDN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
355
100
04/UNTH - BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ
355
100
01-4B/GTGT - BẢNG KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO PHÂN BỔ ĐƯỢC KHẤU TRỪ NĂM
355
100
01/KK-BH - TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
CTT09B - BIÊN LAI THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
355
100
24/KK–TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
05/GTGT - MẪU TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
355
100
01/TTĐB - MẪU TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
355
100
02A/BK-BH - TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
08/TNDN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
355
100
03/NOPT - Về việc chấp nhận hồ sõ gia hạn nộp thuế
355
100
07/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
02/ĐNHT - GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ ………..
355
100
21B/XN-TNCN - BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG
355
100
11/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
03–5/TNDN - MẪU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐÃ NỘP Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC TRỪ TRONG KỲ TÍNH THUẾ
355
100
03-5/TNDN - THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN
355
100
04/SDNN - NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
355
100
16/ĐK-TNCN - MẪU ÐÃNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH
355
100
03–3C/TNDN - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI
355
100
13A/BK-TNCN - BẢNG KÊ CHI TIẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG TRONG NĂM
355
100
11/KK–TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
02 - MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
355
100
04/TNDN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
355
100
03–1C/TNDN - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
355
100
21b/XN-TNCN - BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG
355
100
01/MBAI - TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI
355
100
23/CK–TNCN - BẢN CAM KẾT
355
100
03-2//TNDN - CHUYỂN LỖ
355
100
02/NOPT - VÃN BẢN ÐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT
355
100
02/NTNN - MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)
355
100
01/TĐ-GTGT - TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
355
100
01-1/HTBT - MẪU BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GTGT ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ
355
100
04/NOPT - THÔNG BÁO
355
100
03/UNTH - BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ THEO HỢP ÐỒNG ỦY NHIỆM THU
355
100
C1-10/NS - Biên lai thu
355
100
02/LPTB - MẪU TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (Áp dụng đối với tài sản là ô tô, xe máy, tàu, thuyền, súng săn, súng thể thao)
355
100
03–1A/TNDN - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
355
100
01/NTNN - TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)
355
100
02/KK-TNCN - Tờ khai khấu trừ thuế TNCN
355
100
15/KTTT - MẪU BIÊN BẢN KHÁM NƠI CẤT GIẤU TÀI LIỆU, TANG VẬT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ
355
100
08B/KK-TNCN - TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
02/TMĐN - MẪU THÔNG BÁO NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT
355
100
12-1/TB-TNCN - Nộp thuế thu nhập cá nhân
355
100
02/KK-BH - TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01A/TNDN - MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
355
100
13/KK-TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
02/THKH - TỜ KHAI THUẾ KHOÁN
355
100
03/NOPT - THÔNG BÁO Về việc chấp nhận hồ sõ gia hạn nộp thuế
355
100
23/CK-TNCN - BẢN CAM KẾT
355
100
03-4/TNDN - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐÃ NỘP Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC TRỪ TRONG KỲ TÍNH THUẾ
355
100
05A/BK-TNCN - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
355
100
02/LPTB - TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
355
100
17/KTTT - QUYẾT ĐỊNH
355
100
05/KTTT - MẪU BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA
355
100
01-2/CUOC - MẪU THÔNG BÁO Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ........... đối với hãng vận tải nước ngoài có hoạt động vân tải quốc tế giữa cảng biển Việt Nam và nước ngoài
355
100
01-2/ĐNHT - BẢNG TỔNG HỢP PHÍ XĂNG DẦU
355
100
01/LPTB - MẪU TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
355
100
01-2/HTBT - MẪU BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ PHÍ XĂNG DẦU ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ
355
100
09C/PL-TNCN - GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC
355
100
02/MGTH - BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ, GIÁ TRỊ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN
355
100
04-1/TNCN - MẪU BẢNG QUYẾT TOÁN CHI TIẾT SỐ THUẾ THU NHẬP CỦA CÁ NHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG
355
100
02/UNTH - BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ÐỒNG UỶ NHIỆM THU THUẾ
355
100
01-2/VTNN - BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ
355
100
01/KNTC - MẪU QUYẾT ĐỊNH V/v: Giải quyết khiếu nại của ..................................................................
355
100
03/XNTH - Văn bản về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt
355
100
09B/PL-TNCN - THU NHẬP TỪ KINH DOANH
355
100
02/KK-XS - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
02-1/TĐ-TNDN - BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG
355
100
15/KTTT - BIÊN BẢN KHÁM NƠI CẤT GIẤU TÀI LIỆU, TANG VẬT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ
355
100
09A/PL-TNCN - THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
355
100
08/KTTT - MẪU THÔNG BÁO Về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế
355
100
01B/TNDN - MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
355
100
01/HKNN - TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI
355
100
01/PHLP - TỜ KHAI PHÍ, LỆ PHÍ
355
100
04/TNDN - BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO Y TẾ
355
100
02/KTTT - MẪU BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu
355
100
17/TNCN - ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
06/KTTT - MẪU KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ
355
100
04/KTTT - MẪU BIÊN BẢN THANH TRA (KIỂM TRA) THUẾ
355
100
- TỔNG HỢP KINH PHÍ VÀ DỰ KIỂN SỬ DỤNG KINH PHÍ CT MTQG NĂM 2011
355
100
01-2/HKNN - BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ
355
100
04/XNTH - Thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
355
100
05B/BK-TNCN - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HOẶC CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DƯỚI 3 THÁNG
355
100
01-1/TBH-TB - BẢNG KÊ CÁC HỢP ĐỒNG TÁI BẢO HIỂM ĐÃ HOẶC DỰ KIẾN KÝ KẾT
355
100
01-3/GTGT - MẪU BẢNG TỔNG HỢP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH
355
100
06/TNDN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
355
100
01/HT-TB - THÔNG BÁO
355
100
02A/BK-XS - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ XỔ SỐ
355
100
06/KK-TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
09B/PL-TNCN - THU NHẬP TỪ KINH DOANH
355
100
01/BVMT - TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
355
100
01-3/ĐNHT - BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ
355
100
03-1C/TNDN - MẪU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
355
100
03–4C/TNDN - MẪU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI
355
100
03–4H/TNDN - MẪU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI
355
100
01-1/TĐ-GTGT - BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾBẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG
355
100
06/HTQT - GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CƯ TRÚ CỦA VIỆT NAM
355
100
01/UNTH - HỢP ĐỒNG UỶ NHIỆM THU THUẾ
355
100
01/KHBS - MẪU GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH
355
100
01-1/ĐNHT - BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
355
100
01-2/GTGT - BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
355
100
03/NĐAT - MẪU THÔNG BÁO NỘP THUẾ NHÀ ĐẤT
355
100
06B/TNCN - MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Dùng cho cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế (áp dụng đối với cá nhân người nước ngoài, cá nhân Việt Nam vừa có thu nhập chịu thuế phát sinh ở Việt Nam, nước ngoài và ca sỹ, nghệ sĩ xiếc, nghệ sĩ múa, cầu thủ bóng đá, vận động viên chuyên nghiệp)
355
100
02/QĐHT - QUYẾT ĐỊNH
355
100
11/KTTT - MẪU BIÊN BẢN TẠM GIỮ TÀI LIỆU, TANG VẬT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ
355
100
01-4B/GTGT - MẪU BẢNG KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO PHÂN BỔ ĐƯỢC KHẤU TRỪ NĂM ...
355
100
08/KK-TNCN - TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
04/GTGT - MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
355
100
01/GTGT - TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
355
100
06/KTTT - KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ
355
100
03–2/TNDN - MẪU CHUYỂN LỖ
355
100
01-4/ĐNHT - BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
355
100
06/KK-TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
06/BK-TNCN - BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN
355
100
02/XNTH - Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
355
100
03/KTTT - MẪU THÔNG BÁO Áp dụng miễn, giảm theo Hiệp định giữa Việt Nam và ................ đối với cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài có thu nhập từ hoạt động làm công tại Việt Nam
355
100
04/GTGT - TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
355
100
01-4A/GTGT - BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ
355
100
04/NOPT - Về việc không chấp nhận hồ sõ gia hạn nộp thuế
355
100
04/NTNN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
355
100
15/ĐK-TNCN - ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN
355
100
01/XNTH - Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
355
100
06/GTGT - MẪU TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
355
100
02/NOPT - VÃN BẢN ÐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT
355
100
05/GTGT - TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
355
100
02/MGTH - BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ, GIÁ TRỊ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN
355
100
02/HTQT - GIẤY ĐỀ NGHỊ KHẤU TRỪ THUẾ NƯỚC NGOÀI VÀO THUẾ PHẢI NỘP TẠI VIỆT NAM THEO HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ
355
100
01/TAIN-DK - TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN TẠM TÍNH
355
100
02/NOPT - VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT
355
100
C1-03/NS - Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ
355
100
01/PL-TNCN - BẢNG QUY ÐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ
355
100
04/MGTH - THÔNG BÁO
355
100
14/KTTT - QUYẾT ĐỊNH
355
100
13/KK-TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
08/KTTT - THÔNG BÁO
355
100
22/XN-TNCN - BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI TÀN TẬT KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
355
100
- Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND
355
100
01/KKQT-TNCN - PHỤ LỤC GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
20/TXN-TNCN - THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM
355
100
19/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01-6/GTGT - BẢNG PHÂN BỔ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO ĐỊA PHƯƠNG NƠI ĐÓNG TRỤ SỞ CHÍNH VÀ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỰC THUỘC KHÔNG THỰC HIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
355
100
01/KTTT - MẪU THÔNG BÁO Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu
355
100
03–4Đ/TNDN - MẪU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI
355
100
01-1/VTNN - BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ
355
100
14-1/TB-TNCN - THÔNG BÁO Nộp thuế thu nhập cá nhân
355
100
- Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in
355
100
01/KK-XS - TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
03/KTTT - QUYẾT ĐỊNH
355
100
03/THKH - THÔNG BÁO NỘP THUẾ
355
100
03/KK-TNCN - TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
05/KTTT - BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA (KIỂM TRA)
355
100
01-4A/GTGT - MẪU BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ
355
100
06-1/TNCN - MẪU BẢNG KÊ SỐ NGÀY CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM (Dùng cho cá nhân là người nước ngoài)
355
100
02A/BK-SX - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ XỔ SỐ
355
100
01/TMĐN - TỜ KHAI TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
355
100
12-1/TB-TNCN - THÔNG BÁO Nộp thuế thu nhập cá nhân
355
100
07/TNCN - MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP KHÔNG THƯỜNG XUYÊN (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập)
355
100
03/ĐNHT - GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ ………..
355
100
02-2/TAIN-DK - BẢNG KÊ SỐ TIỀN THUẾ TÀI NGUYÊN TẠM TÍNH ĐÃ NỘP
355
100
01-1/LPTB - MẪU THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
355
100
03/TNDN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
355
100
05/HTQT - GIẤY XÁC NHẬN THUẾ THU NHẬP ĐÃ NỘP TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LÃI CỔ PHẦN, LÃI TIỀN CHO VAY,TIỀN BẢN QUYỀN HOẶC PHÍ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
355
100
11-1/TB–TNCN - THÔNG BÁO Nộp thuế thu nhập cá nhân
355
100
03/TNDN - BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC
355
100
11-1/TB-TNCN - Nộp thuế thu nhập cá nhân
355
100
02/GTGT - TỜ KHAI THUẾ GTGT DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ
355
100
03–1A/TNDN - Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
355
100
01-1/HKNN - BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ
355
100
C1-04/NS - Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước
355
100
03/MGTH - QUYẾT ĐỊNH
355
100
01/KH-BH - Tờ khai khấu trừ thuế TNCN
355
100
04/HTBT - MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn thuế
355
100
- Bảng kê quyết toán hoá đơn
355
100
09/KTTT - BIÊN BẢN LÀM VIỆC
355
100
04/KK-TNCN - Tờ khai khấu trừ thuế TNCN
355
100
02/GTGT - MẪU TỜ KHAI THUẾ GTGT DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ
355
100
01/KHBS - BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH
355
100
01-1/TTĐB - MẪU BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
355
100
05/TNDN - BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
355
100
01/NOPT - THÔNG BÁO
355
100
03–4B/TNDN - MẪU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI
355
100
12/KTTT - QUYẾT ĐỊNH
355
100
19/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
03 - BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC TRUNG GIAN CUNG CẤP GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
355
100
03/KK-TNCN - TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
13/KTTT - MẪU BIÊN BẢN TRẢ LẠI TÀI LIỆU, TANG VẬT BỊ TẠM GIỮ
355
100
01/KK-BH - TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
02/THKH - MẪU TỜ KHAI THUẾ KHOÁN (Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản)
355
100
01-3/GTGT - BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY BÁN RA
355
100
08/KK–TNCN - TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01B/TNDN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
355
100
02/BVMT - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
355
100
10/KTTT - MẪU QUYẾT ĐỊNH (Về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế)
355
100
01/HTBT - MẪU ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/PHÍ
355
100
06A/BK-TNCN,06B/BK-TNCN,06C/BK-TNCN,06D/BK-TNCN - BẢNG KÊ CHI TIẾT THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN
355
100
10-1/TB-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01/PHLP - MẪU TỜ KHAI THU NỘP PHÍ, LỆ PHÍ (Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước)
355
100
14/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
04/TNDN - MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
355
100
06A/TNCN - MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dùng cho cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế)
355
100
12/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
10/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
02/BK-BLT - Bảng kê biên lai thu
355
100
24/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
03/AĐTH - MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc ấn định số thuế phải nộp
355
100
01/ĐNHT - GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
355
100
03 - BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC TRUNG GIAN CUNG CẤP GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
355
100
03–4E/TNDN - MẪU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI
355
100
01/UNTH - HỢP ÐỒNG UỶ NHIỆM THU THUẾ
355
100
07/KTTT - MẪU THÔNG BÁO Về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế
355
100
12/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01/MBAI - MẪU TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI
355
100
16/ĐK-TNCN - MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH
355
100
05/ĐNHT - Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước
355
100
02/NOPT - VÃN BẢN ÐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT
355
100
03–1B/TNDN - MẪU KHAI BÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
355
100
01/TNKDCK - GIẤY CHỨNG NHẬN TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU
355
100
02/CQSĐ - MẪU THÔNG BÁO NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
355
100
02/NOPT - VÃN BẢN ÐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT
355
100
01/ĐK-TNCN - TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TNCN
355
100
03–1A/TNDN - MẪU KHAI BÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
355
100
02/TAIN - MẪU TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN (Dành cho cơ sở thu mua tài nguyên nộp thay cho người khai thác)
355
100
02-1/NTNN - BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
355
100
21a/XN-TNCN - BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG
355
100
02/KTTT - BIÊN BẢN LÀM VIỆC
355
100
02/TNDN - MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
355
100
C1-02/NS - Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
355
100
02/TNCN - MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ 10% (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập)
355
100
09/TNDN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
355
100
01-6/ĐNHT - BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO VIỆT NAM
355
100
01/TNDN - BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ÐÕN
355
100
06B/BK-TNCN - BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN
355
100
09A/PL-TNCN - THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
355
100
01-5/GTGT - BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG VÃNG LAI NGOẠI TỈNH
355
100
02/TNDN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
355
100
05/KK-TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
04/UNTH - BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ
355
100
01 - BẢNG PHÂN BỔ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO CHO CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC VÀ CHO TRỤ SỞ CHÍNH
355
100
06/TNDN - BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA
355
100
04/SDNN - MẪU THÔNG BÁO NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
355
100
02/TNDN - BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC
355
100
03/UNTH - BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU
355
100
04/MGTH - Văn bản thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)
355
100
02/KK-TNCN - TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
C1-09/NS - Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chuyển đổi từ chứng từ điện tử
355
100
01/TB-SDDPNN - TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
355
100
04/BK-CTNNS - Bảng kê chứng từ nộp ngân sách
355
100
07/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01/XNTH - Đề nghị xóa nợ tiền thuế
355
100
01-1/TNDN - MẪU KHAI BÁO DOANH THU TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT
355
100
18/MGT-TNCN - VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
08A/KK-TNCN - TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
10-1/TB-TNCN - Nộp thuế thu nhập cá nhân
355
100
01/VTNN - TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HÃNG VẬN TẢI NƯỚC NGOÀI
355
100
02/BVMT - MẪU TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Áp dụng cho cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác)
355
100
02/KH-BH - TỞ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ TNCN
355
100
02/UNTH - BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG UỶ NHIỆM THU THUẾ
355
100
01-2/GTGT - MẪU BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
355
100
01/TAIN - MẪU TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN
355
100
05/KK-TNCN - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CHO CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
355
100
03/THKH - MẪU THÔNG BÁO NỘP THUẾ (Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoản)
355
100
01/SDNN - MẪU TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO TỔ CHỨC
355
100
02/TSDĐ - THÔNG BÁO NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
355
100
01/AĐTH - QUYẾT ĐỊNH
355
100
14/KTTT - MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
355
100
09B/PL-TNCN - THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
355
100
01/NĐAT - TỜ KHAI THUẾ NHÀ, ĐẤT CHO TỔ CHỨC
355
100
09/KK-TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01/TNCN - MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập)
355
100
03–4A/TNDN - MẪU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI
355
100
15/ĐK-TNCN - ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN
355
100
11/KK–TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
02-1/TBH-TB - DANH MỤC HỢP ĐỒNG TÁI BẢO HIỂM
355
100
09A/PL-TNCN - THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
355
100
01/TK-SDDPNN - TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
355
100
05/TNDN - MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN ĐỐI VỚI TIỀN HOA HỒNG ĐẠI LÝ
355
100
02/BK-BH - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
355
100
01/GTGT - MẪU TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) - Tờ khai khấu trừ tháng
355
100
03–3/TNDN - MẪU KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT
355
100
01/MGTH - VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ
355
100
08A/KK-TNCN - TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
10A/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
02 - BẢNG PHÂN BỔ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CƯỚC TRẢ SAU TẠI ĐỊA PHƯƠNG NƠI ĐÓNG TRỤ SỞ CHÍNH VÀ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC
355
100
02A/BK-BH - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ÐÃ KHẤU TRỪ ÐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ÐẠI LÝ BẢO HIỂM
355
100
01-1/TTĐB - BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
355
100
04-2/TNCN - GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
04-2/TNCN - MẪU GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01/PHXD - MẪU TỜ KHAI THU NỘP PHÍ XĂNG DẦU
355
100
01/KTTT - THÔNG BÁO
355
100
02/TK-SDDPNN - TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
355
100
06/GTGT - ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
355
100
01/CUOC - TỜ KHAI THUẾ CƯỚC
355
100
02/SDNN - MẪU TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH
355
100
02/BK-XS - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ XỔ SỐ
355
100
- Hóa đơn xuất nhập khẩu
355
100
01/KK-BH - TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
10/KTTT - QUYẾT ĐỊNH
355
100
04/HTQT - GIẤY XÁC NHẬN THUẾ THU NHẬP ĐÃ NỘP TẠI VIỆT NAM
355
100
09/KK-TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
03/GTGT - TỜ KHAI THUẾ GTGT
355
100
03-6B/TNDN - MẪU THÔNG BÁO Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ........... đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ hoạt động ngành nghề độc lập tại Việt Nam và thực hiện chế độ kế toán Việt Nam
355
100
03/GTGT - MẪU TỜ KHAI THUẾ GTGT
355
100
17/TNCN - ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
06/BCHT - Báo cáo hoàn trả thu ngân sách nhà nước
355
100
01/TTĐB - TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
355
100
C1-01/NS - Lệnh thu ngân sách nhà nước
355
100
05/TNCN - MẪU TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN (Dùng cho cá nhân nộp thuế tại cơ quan thuế)
355
100
01 - MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
355
100
13/KK-TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
18/MGT-TNCN - VÃN BẢN ÐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01/XNCG - TỜ KHAI XÁC NHẬN CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA TẠI VIỆT NAM
355
100
09/KTTT - MẪU BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc cung cấp thông tin
355
100
03–1A/TNDN - MẪU KHAI BÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
355
100
13/BK-TNCN - CHỨNG KHOÁN ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG TRONG NĂM
355
100
C1-07/NS - Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
355
100
22/XN–TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01/CQSD - MẪU TỜ KHAI THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
355
100
13/KTTT - BIÊN BẢN TRẢ LẠI TÀI LIỆU, TANG VẬT BỊ TẠM GIỮ
355
100
08B/KK-TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
02/KK-BH - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
03–4D/TNDN - MẪU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI
355
100
03/NOPT - THÔNG BÁO
355
100
02/KK-TNCN - TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
03-3A/TNDN - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI
355
100
05A/BK-TNCN - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
355
100
02/KKQT-TNCN - PHỤ LỤC GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01/NTNN - TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
355
100
03/BK-BLMG - Bảng kê biên lai thu có mệnh giá
355
100
14-1/TB-TNCN - Nộp thuế thu nhập cá nhân
355
100
07/HTQT - GIẤY CHỨNG NHẬN CƯ TRÚ
355
100
02/KK-XS - TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01/BKNT - Bảng kê nộp thuế
355
100
01-5/GTGT - MẪU BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG VÃNG LAI NGOẠI TỈNH
355
100
09/KK-TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
03/KKQT-TNCN - PHỤ LỤC GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01/TBH - TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NHẬN TÁI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI
355
100
21A/XN-TNCN - BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG
355
100
09C/PL-TNCN - GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC
355
100
03–1A/TNDN - MẪU KHAI BÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
355
100
C1-05/NS - Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN
355
100
06/KK-TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
05B/BK-TNCN - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HOẶC CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DƯỚI 3 THÁNG VÀ CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ
355
100
07/TNDN - BIỂU THUẾ TNDN TÍNH NỘP CỦA DOANH NGHIỆP CÓ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC
355
100
03–1B/TNDN - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
355
100
03/XNTH - QUYẾT ĐỊNH
355
100
05A/KK-TNCN - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CHO CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
355
100
01/KK-XS - TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
07/KTTT - THÔNG BÁO
355
100
02/KNTC - MẪU BIÊN BẢN TIẾP NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
355
100
01/LT - LỆNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
355
100
01/PHXD - TỜ KHAI PHÍ XĂNG DẦU
355
100
18/KTTT - QUYẾT ĐỊNH
355
100
04/TNCN - MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập)
355
100
02/TAIN-DK - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN
355
100
07/GTGT - MẪU ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
355
100
03/TNDN - MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
355
100
02/KK-XS - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01/TBH-TB - THÔNG BÁO
355
100
01/QĐHT - QUYẾT ĐỊNH
355
100
03/TKTH-SDDPNN - TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
355
100
01/MGTH - VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ
355
100
03–4G/TNDN - MẪU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI
355
100
03-1/TĐ-TAIN - BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ TÀI NGUYÊN PHẢI NỘP CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG
355
100
10A/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
03/SDNN - MẪU TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THU HOẠCH MỘT LẦN
355
100
01/KK-XS - TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
05B/KK-TNCN - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CHO CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
355
100
03/HTQT - GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP TẠI VIỆT NAM THEO HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ
355
100
07/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
08A/KK-TNCN - TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
04/XNTH - Văn bản thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
355
100
08/KK-TNCN - TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01-2/TTĐB - MẪU BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
355
100
04/NOPT - THÔNG BÁO Về việc không chấp nhận hồ sõ gia hạn nộp thuế
355
100
03-3B/TNDN - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI
355
100
03/KK-TNCN - Tờ khai khấu trừ thuế TNCN
355
100
01-5/ĐNHT - BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO
355
100
16/KTTT - QUYẾT ĐỊNH
355
100
11/KTTT - BIÊN BẢN TẠM GIỮ TÀI LIỆU, TANG VẬT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ
355
100
02/HT-TB - THÔNG BÁO
355
100
02-1/TAIN-DK - BẢNG KÊ SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU BÁN DẦU THÔ HOẶC KHÍ THIÊN NHIÊN KHAI THÁC
355
100
08B/KK–TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01/BVMT - MẪU TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Đối với khai thác khoáng sản)
355
100
03/NTNN - TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
355
100
02/KK-BH - TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
20/TXN-TNCN - THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NÃM
355
100
04/UNTH - BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ
355
100
02/HTBT - MẪU ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ ………..
355
100
01/THKH - MẪU TỜ KHAI THUẾ KHOÁN (Áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)
355
100
24/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
01/TNDN - BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ÐƠN
355
100
C1-06/NS - Bảng kê giấy nộp tiền vào nhân sách nhà nước
355
100
01/HTQT - THÔNG BÁO
355
100
02/XNMT - XÁC NHẬN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
14/KK-TNCN - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
02/XNTH - Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
355
100
05/KK-TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
355
100
02/NĐAT - MẪU TỜ KHAI THUẾ NHÀ, ĐẤT CỦA HỘ, CÁ NHÂN
355
100
03/TNCN - MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập)
355
100
02/PHLP - MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ (Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước)
355
100
01/THKH - TỜ KHAI THUẾ KHOÁN
355
100
04/KTTT - BIÊN BẢN THANH TRA (KIỂM TRA)
355
100
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang