Bài tập nguyên lý Kế toán

BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

v Đối tượng của hạch toán kế toán (1,2,3,4)

Bài 1: Tình hình tài sản của công ty (A) ngày 31/12/222X như sau: (Đvt: 1.000đ)

1. Nguyên liệu, vật liệu10.00012. Tiền mặt30.000
2. Hàng hóa100.00013.Phải thu khác5.000
3. Vay ngắn hạn70.00014.Phải trả cho người bán30.000
4. Công cụ, dụng cụ5.00015.Tiền gửi ngân hàng 20.000
5. Quỹ đầu tư phát triển10.00016.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 10.000
6. Nguồn vố đầu tư XDCB30.00017.Vay dài hạn30.000
7. Tạm ứng 4.00018.Thành phẩm90.000
8. Phải thu khách hàng16.00019.Phải trả công nhân viên5.000
9. Tài sản cố định hữu hình300.00020.Chi phí SXKD dở dang 50.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối15.00021.Thuế và các khoản phải nộp NN10.000
11. Nguồn vốn kinh doanh470.00022.Thuế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 10.000
23.Xây dựng cơ sở dở dang20.000

Yêu cầu: Hãy phân loại tài sản, nguồn vốn và xác định tổng số?

Bài 2: Ngày 30/04/200X ở một xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh như sau: (Đvt: 1.000đ)

1. Nguyên vật liệu114.00011Quỹ dự phòng tài chính17.000
2. Quỹ đầu tư phát triển70.00012Chi phí SXKD dở dang 30.000
3. Tiền gửi ngân hàng 60.00013Tài sản cố định hữu hình 414.000
4. Công cụ, dụng cụ20.00014Nguồn vốn xây dựng cơ bản47.000
5. Vay ngắn hạn 35.00015Thuế và các khỏa phải nộp NN 29.000
6. Tiền mặt 10.00016Nguồn vốn kinh doanh319.000
7. Phải trả người bán65.00017Tạm ứng5.000
8. Thuế GTGT được khấu trừ 5.00018Phải trả công nhân viên18.000
9. Thành phẩm35.00019Lợi nhuận chưa phân phối15.000
10. Phải thu khách hàng 30.00020Vay dài hạn 108.000

Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn và xác định tổng số?

Bài 3:Ngày 31/05/200X ở một xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh như sau: (Đvt: 1.000đ)

1. Tài sản cố định hữu hình 45.00010Phải thu khác 2.000
2. Nguyên vật liệu6.00011Nguồn vốn kinh doanh 50.000
3. Hàng hóa 30.00012Quỹ đầu tư phát triển 15.000
4. Công cụ, dụng cụ1.00013Nguồn vốn xây dựng cơ bản 6.000
5. Tiền mặt 2.00014Quỹ khen thưởng phúc lợi5.500
6. Tiền gửi ngân hàng  14.00015Lợi nhuận chưa phân phối 10.000
7. Tạm ứng 2.00016Hao mòn tài san cố định 12.000
8. Phải thu khách hàng 3.00017Vay ngắn hạn 9.000
9. Thành phẩm7.00018Phải trả người bán 4.500

Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn và xác định tổng số?

* Lập bảng cân đối kế toán (4,5,6,7)

Bài 4: Hãy lập bảng cân đối kế toán căn cứ vào số liệu của bài tập 1,2,3

Bài 5: DN A tính đến ngày 31/12/200X có tài sản được liệt kê như sau: (đvt: đồng)

1. Tài sản cố định hữ hình 60.000.0008.Phải trả cho người bán 5.000.000
2. Hao mòn tài sản cố định 20.000.0009.Phải thu của khách hàng 7.000.000
3. Nguyên liệu, vật liệu 2.000.00010.Nguồn vốn kinh doanh 55.000.000
4. Thành Phẩm 6.000.00011.Vay ngắn hạn 3.000.000
5. Công cụ,dụng cụ2.000.00012.Phải trả, phải nộp khác1.000.000
6. Tiền mặt.3.000.00013.Lợi nhuận chưa phân phối X?
7. Tiền gửi ngân hàng 10.000.000

Yêu cầu:

1. Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn, dùng tính chất cân đối của bảng cân đối kế toán để xác định X (lãi hay lỗ)?

2. Lập bảng cân đối kế toán?

Bài 6: giả sử tình hình vốn kinh doanh của doanh nghiệp đến ngày 30/11/200X như sau (đvt: đồng)

1. Tiền mặt20.000.0007.Vay ngắn hạn 30.000.000
2. Tiền gửi ngân hàng 30.000.0008.Phải trả người bán35.000.000
3. Thuế GTGT được khấu trừ 5.000.0009.Thuế và các khoản phải nộp NN 10.000.000
4. Công cụ, dụng cụ 50.000.00010.Quỹ đầu tư phát triển 20.000.000
5. Thành phẩm 10.000.00011.Nguồn vốn kinh doanh 140.000.000
6. Tài sản cố định hữ hình 70.000.00012.Nguyên vật liệu 50.000.000

Trong tháng 12 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

1. Chi tiền mặt gửi vào ngân hàng 10.000.000đ

2. vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ

3. Cấp trên cấp cho doanh nghiệp một số tài sản cố định hữu hình nguyên giá 100.000.000đ

4. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 25.000.000đ

Yêu cầu:

1. Hãy lập bảng cân đối kế toán ngày 30/11/200X?

2. Hãy lập bảng cân đối kế toán ngày 31/12/200X?

Bài 7: Tiền gửi ngân hàng tồn đầu tháng 20.000.000đ

Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 2.000.000đ

2. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 3.000.000đ

3. Nhập kho nguyên vật liệu trả bằng tiền gửi ngân hàng 1.500.000đ

4. Dùng tiền mặt để gửi ngân hàng 4.000.000đ

5. Trả lương cho công nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng 2.000.000đ

Yêu cầu: Hãy mở, ghi và khóa tài khoản chữ T “tiền gửi ngân hàng”

Bài 8: Tiền mặt tồn kho đầu tháng 10.000.000đ

Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

Dùng tiền mặt 5.000.000đ để mở tài khoản ở ngân hàng

Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 15.000.000đ

Thu tạm ứng của nhân viên bằng tiền mặt 3.000.000đ

Chi tiền mặt trả nợ cho ngườu bán 7.000.000đ

Vay ngắn hạn của ngân hàng để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ

Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên 4.000.000đ

Yêu cầu: Hãy mở, ghi và khóa tài khoản chữ T “tiền mặt”

Bài 9: Số dư đầu kỳ của tài khoản phải trả người bán là 20.000.000đ

Trong kỳ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

1. Mua hàng hóa nhập kho chưa trả tiền cho người bán 10.000.000đ

2. Vay ngắn hạn trả nợ cho người bán 5.000.000đ

3. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 7.000.000đ

4. mua tài sản cố định hữu hình chưa trả tiền cho người bán 50.000.000đ

Yêu cầu: Phản ánh tình hình trên vào tài khoản “phải trả người bán”

            * Phương pháp ghi sổ kép (10,11,12)

Bài 10: Hãy định khoản tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của bài 7,8,9

Bài 11: Hãy định khoản tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: (đvt: 1.000đ)

1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 80.000

2. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 60.000

3. Người mua trả nợ bằng tiền mặt 40.000

4. Chi tiền mặt vay trả nợ ngắn hạn 15.000

5. Nhập kho hàng hóa chưa thanh toán 110.000, trong đó giá trị hàng hóa 100.000, thuế GTGT được khấu trừ 10.000

6. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 50.000

7. Mua hàng hóa nhập kho giá 220.000 trong đó thuế đầu vào được khấu trừ 20.000, trả bằng tiền mặt 100.000 còn 120.000 chưa thanh toán.

8. Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản cố định hữu hình giá trị 500.000

9. Chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên 10.000

10. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 35.000

Bài 12: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu sau: (ĐVT: đồng)

Tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp vào ngày 30/11/200X

Vay ngắn hạn6.000.000Tiền mặt 2.000.000
Tiền gửi ngân hàng 10.000.000Phải thu của khách hàng 4.000.000
Tài sản cố định HH 38.000.000Nguồn vốn kinh doanh 48.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối 4.000.000Thành phẩm 6.000.000
Nguyên Vật liệu 5.000.000Phải trả CNV 1.000.000
Phải trả cho người bán 4.000.000Quỹ đấu tư phát triển 2.000.000

 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12/200X

1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 2.000.000

2. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gởi ngân hàng 3.000.000

3. Nhập kho nguyên vật liệu trả bằng tiền gửi ngân hàng 1.500.000

4. Vay ngắn hạn trả nợ cho người bán 4.000.000

5. Dùng lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh 2.000.000

6. Dùng lợi nhuận đểbổ sung quỹ đầu tư phát tiển 1.000.000

7. Vay ngắn hạn về nhập quỹ tiền mặt 1.000.000

8. Được cấp thêm một tài sản cố định HH trị giá 8.000.000

9. Nhập kho nguyên vật liệu chưa trả tiền cho người bán 3.000.000

10. Chi tiền mặt để trả nợ cho người bán 1.500.000

11. Chi tiền mặt để thanh toán cho công nhân 1.000.000

12. Dùng tiền gửi ngân hàng để trả nợ vay ngắn hạn 3.000.000

Yêu cầu:

1. Lập bảng cân đối kế toán vào ngày 30/11/200X

2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12/200X

3. Phản ánh vào tất cả các tài khoản có liên quan

4. Lập bảng cân đối kế toán ngày 31/12/200X

Lập bảng cân đối phát sinh (Bài 11,12)

Bài 13: Hãy lập bảng cân dối phát sinh dựa vào số liệu của bài 11,12

Bài 14: Tại một doanh nghiệp vào ngày 30/4/200X có bảng cân đối kế tóan sau: (ĐVT: 1.000đ)

TÀI SẢNSố Tiền NGUỒN VỐN Số  tiền
A. TSLĐ & ĐẦU TƯ NN
900.000
A. NỢ PHẢI TRẢ
400.000
1. Tiền mặt
20.000
1. Vay ngắn hạn
200.000
2. Tiền gửi ngân hàng
280.000
2. Phải trả cho người bán
150.000
3. Phải thu khách hàng
100.000
3. Phải trả và phải nộp khác
50.000
4. Nguyên liệu, vật liệu
500.000
B. NGUỒN VỐN CSH
5.600.000
B. TSCĐ VÀ ĐẦU TƯ DH
5.100.000
1. Nguồn vốn kinh doanh
5.500.000
1. TSCĐ hữu hình
5.100.000
2. Quỹ đầu tư phát triển
70.000
3. Quỹ khen thưởng phúc lợi
30.000
TỔNG TÀI SẢN
6.000.000
TỔNG NGUỒN VỐN
6.000.000

Trong tháng 5/200X phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

1. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 80.000

2. Nhập kho 100.000 nguyên vật liệu trả bằng tiền gởi ngân hàng

3. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 80.000

4. Rút tiền gởi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000

5. Chi tiền mặt để trả khỏan phải trả khác 40.000

6. Nhà nước cung cấp cho doanh nghiệp một tài sản cố định hữu hình có giá trị 500.000

7. Chuyển quỹ đầu tư phát triển kinh doanh để bổ sung vốn kinh doanh 50.000

Yêu cầu:

Định khỏan các nghiệp vụ kinh tế  phát sinh trong tháng 5/200X

Phản ánh vào tất cả các tài khỏan có liên quan

Lập bảng cân dối tài khỏan

Lập bảng cân đối kế tóan tháng 5/200X

Bài 15: Tại một doanh nghiệp vào ngày 31/01/200x có tài liệu sau: (ĐVT: đồng)

Tiền Mặt1.000.000Hao mòn TSCĐ HH (500.000)
Tiền gửi ngân hàng 2.000.000Tài sản cố định hữu hình 30.000.000
Phải thu khách hàng 4.500.000Vay ngắn hạn 8.000.000
Tạm ứng 1.000.000Phải trả người bán 2.000.000
Phải thu khác 500.000Quỹ đầu tư phát triển 2.500.000
Hàng hóa 7.500.000Nguồn vốn kinh doanh 30.000.000
Công cụ dụng cụ 400.000Lãi chưa phân phối 3.900.000

Trong tháng 2 phát sinh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000

2. Được Nhà nước cấp cho một số tài sản cố định hữu hình mới, nguyên giá 400.000

3. Nhập kho hàng hóa chưa thanh tóan 220.000 trong đó giá trị hàng hóa là 200.000  thuế GTGT đầu vào 20.000.

4. Vay ngắn hạn ngân hàng 60.000 trả nợ người bán

5. Người mua trả nợ bằng tiền mặt 30.000

6. Nhập kho vật liệu, trị giá vật liệu 60.000, thuế GTGT đầu vào 6.000. Đã trả bằng tiền mặt 16.000, còn lại 50.000 chưa thanh tóan.

7. Chi tiền mặt 20.000 trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng

8. Dùng lãi bổ sung quỹ đầu tư phát triển 10.000 và quỹ dự phòng tài chính 2.000

9. Tạm ứng 500 tiền mặt cho nhân viên đi công tác

10. Mua một số công cụ dụng cụ trị giá 3.000 trả bằng tiền mặt

11. Thu được khỏan thu khác bằng tiền mặt 400

12. Người mua ứng trước (trả trước) 10.000 tiền mặt để kỳ sau lấy hàng

13. Chuyển tiền gửi ngân hàng 20.000 trả trước cho người bán để kỳ sau mua hàng

14. Góp vấn liên doanh dài hạn với đơn vị bán bằng tài sản cố định trị giá 100.000 và hàng hóa 60.000

15. Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản cố định trị giá 200.000

Yêu Cầu:

1. Lập bảng cân đối kế tóan ngày 31/01/200X

2. Định khỏan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3. Phản ánh vào các tài khỏan có liên quan

4. Lập bảng đối chiếu số phát sinh

5. Lập bảng cân đối kế tóan ngày 28/2/200X

Bài 16: Có tài liệu về 2 loại vật liệu như sau:

Tồn kho đầu tháng 3/200X:

            Vật liệu chính: 500kg x 3.000đ/kg

            Vật liệu phụ 200kg x 1.000đ/kg

Các nghiệp vụ nhập xuất trong tháng:

1. Ngày 5/3 nhập kho: 1.000 kg VL chính và 300kg VL phụ, giá mua là 2.700đ/kg VL chính, 950đ/kg VL phụ.

2. Ngày 8/3 nhập kho 500kg VL chính, giá mua là 2.750đ/kg.

3. Ngày 12/3 xuất kho vật liệu để sản xuất sản phẩm:

- Vật liệu chính: 1.400kg

- Vật liệu phụ: 350kg

Yêu cầu: Xác định giá trị vật liệu xuất dùng theo phương pháp: LIFO, FIFO, bình quân gia quyền.

Bài 17: Có tài liệu về vật liệu A như sau:

Tồn kho đầu tháng 4/2004; 200kg, đơn giá 4.000đ/kg

Trong tháng phát sinh:

+ Ngày 3/4 nhập kho 600kg, giá mua là 3.800đ/kg

+ Ngày 5/4 xuất kho 400kg, để sản xuất sản phẩm

+ Ngày 10/4 nhập kho 700kg, giá mua là 3.920đ/kg

+ Ngày 15/4 xuất kho là 600kg để sản xuất sản phẩm

Yêu cầu: Xác định trị giá xuất kho trong tháng theo phương pháp: LIFO, FIFO, bình quân gia quyền.

Bài 18: Tại một doanh nghiệp sản xuất một loạI sản phẩm có các tài liệu như sau: (ĐVT: đồng)

Số dư đầu tháng của TK 154:300.000

Tình hình phát sinh trong tháng:

1. Tiền lương phải thanh toán cho công nhân sản xuất sản phẩm 500.000, nhân viên phân xưởng 200.000

2. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo quy định

3. Vật liệu xuất dùng có giá trị 3.000.000, sử dụng đê sản xuất sản phẩm 2.900.000, phục vụ ở phân xưởng là 100.000

4. Khấu hao tài sản cố định tính cho phân xưởng sản xuất là 400.000

5. Trong tháng sản xuất hoàn thành 500.000 sản phẩm đã được nhập khoa thành phẩm. cho biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng là 133.000

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2. Xác định giá thành đơn vị sản phẩm

3. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản tính giá thành sản phẩm

Bài 19: Doanh ngiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A, B có các tài liệu sau: (ĐVT: 1.000đ)

Chi phí san xuất dở dang đầu tháng của sản phẩm A: 400.000, của sản phẩm B: 250.000

Tình hình phát sinh trong tháng:

1. Vật liệu xuất kho có giá trị 5.000.000,  sử dụng cho sản xuất sản phẩm A: 3.000.000, sản xuất sản phẩm B: 1.800.000, phục vụ ở phân xưởng 200.000

2. Tiền lương phải thanh toán cho công nhân là 1.200.000, trong đó công nhân sản xuất sản phẩm A 600.000, công nhân sản xuất sản phẩm B 400.000, nhân viên phân xưởng là 200.000

3. Tính BHXH, BHYT và KPCĐ theo quy định

4. Khấu hao tài sản cố định tính cho phân xưởng sản xuất là 500.000

5. Trong tháng doanh nghiệp sản xuất hoàn thành 1.000 sản phẩm A và 400 sản phẩm B đã nhập kho hàng  thành phẩm. Biết rằng:

+ Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng của sản phẩm A là 400, sản phẩm B là 350.000

+ Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A, sản phẩm B theo tỉ lệ với chi phí phân công trực tiếp.

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên

2. Xác định giá thành đơn vị sản phẩm A, sản phẩm B

3. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản tính giá thành sản phẩm

Bài 20: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu sau: (ĐVT: 1.000đ)

Số dư đầu tháng của tài khoản 154 là 300.000

Tình hình phát sinh trong tháng:

1. Vật liệu xuất kho trị giá 4.100.000 sử dụng cho:

- Trực tiếp sản xuất sản phẩm 3.500.000

- Phục vụ ở phân xưởng 300.000

- Bộ phận bán hàng 120.000

- Bộ phận quản lý doanh nghiệp 180.000

2. Tiền lương phải thanh toán cho công nhân là 1.200.000, trong đó:

- Công nhân sản xuất sản phẩm 500.000

- Nhân viên phân xưởng 120.000

- Nhân viên bán hàng 200.000

- Nhân viên quản lý doanh nghiệp 300.000

3. Tính BHXH, BHYT và KPCĐ theo quy định

4. Khấu hao tài sản cố định là 600.000 phân bổ cho:

- Phân xưởng sản xuất 300.000

- Bộ phận bán hàng 100.000

- Bộ phận quản lý doanh nghiệp 200.000

5. Trong tháng sản xuất hoàn thành 1.000 sản phẩm đã nhập kho thành phẩm, cho biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng là 233.000

6. Xuất kho 800 sản phẩm để bán cho khách hàng giá bán là 8.000đ/sp. Thuế GTGT 10% khách hàng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên

2. Tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh

3. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh

Bài 21: Có các tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm A và B. (ĐVT: đồng)

Tài liệu1: Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong kỳ cho ở bảng:

Đối tượng CP/Loại CPVật LiệuTiền lươngKhoản trích theo lươngKhấu hao TSCĐ
SP A4.000.000900.000171.000
SP B2.500.000600.000114.000
Phục vụ và QL phân xưởng 300.000300.00057.000500.000
Bộ phạn bán hàng 80.000200.00038.000200.000
Bộ phận QLDN 120.000500.00095.000300.000

Tài liệu 2:

- Sản phẩm sản xuất hoàn thành trong tháng 1.000 sản phẩm A và 400 sản phẩm B đã được nhập kho, cho biết:

- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A, sản phẩm B theo tỷ lệ với tiền lương công nhân sản xuất.

Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng sản phẩm A là  400.000, sản phẩm B là 150.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng sản phẩm A là  200.000, sản phẩm B là 300.000

- Xuất kho 600 sản phẩm A và 300 sản phẩm B để bán cho khách hàng giá bán là 8.000đ/spA và 10.000đ/spB, thuế GTGT 10% và thu toàn bộ bằng tiền gửi ngân hàng.

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên

2. Kết chuyển các khoản có liên quan để xác định kết quả kinh doanh

3. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh

Bài 22: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có các hoạt động kinh tế diễn ra trong tháng như sau: (ĐVT: đồng)

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dầu tháng là: 3.000.000

Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

1. Mua nguyên vật liệu về nhập kho giá chưa thuế 20.000.000, thuế GTGT 10% chưa trả tiền cho người bán, chi phí vận chuyển trà bằng tiền mặt 2.000.000

2. Mua công cụ dụng cụ nhập kho trị giá 5.500.000, trong đó thuế GTGT 500.000, tất cả trả bằng tiền gửi ngân hàng.

3. Xuất nguên vật liệu sử dụng là 50.000.000, trong đó:

- Trực tiếp sản xuất sản phẩm 30.000.000

- Quản lý phân xưởng 6.000.000

- Hoạt động bán hàng 7.000.000

- Hoạt động quản lý doanh nghiệp 7.000.000

4. Xuất công cụ dụng cụ trị giá 4.000.000 cho bộ phận quản lý phân xưởng, phân bổ làm 4 tháng bắt đầu từ tháng này.

5. Trong tháng tiền lương phải trả cho công nhân viên:

- Trực tiếp sản xuất sản phẩm 5.000.000

- Quản lý phân xưởng 3.000.000

- Hoạt động bán hàng 5.000.000

- Hoạt động quản lý doanh nghiệp 7.000.000

6. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo tỷ lệ quy định

7. Trong tháng khấu hao tài sản cố định cho quản lý phân xưởng 5.000.000

8. Sản xuất hoàn thành nhập kho 1.000 sản phẩm. Sản phẩm dở dang cuối tháng là 2.520.000

9. Xuất kho 800 sản phẩm gởi đại lý bán

10. Nhậ được giấy báo đại lý đã bán được hàng với giá bán chưa thuế là 90.000đ/sản phẩm, thuế GTGT đầu ra là 10%, tất cả thu bằng tiền gửi ngân hàng.

11. Chi tiền mặt thanh toán tiền điện, nước, điện thoại dùng cho bộ phận bán hàng là 1.000.000, thuế GTGT 10%.

Yêu cầu:

1. Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên

2. Tính giá thành một sản phẩm

3. Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

4. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản có liên quan.

Bài 23: Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (ĐVT: đồng)

1. Mua hàng hoá nhập kho, giá mua 1.100.000, trong đó thuế GTGT đầu vào 100.000, chưa trả tiền cho người bán.

2. Xuất kho hàng hoá gửi bán, giá xuất kho 8.000.000

3. Nhập kho hàng thành phẩm A: 40 chiếc, giá thành thực tế là 500.000đ/chiếc, thuế GTGT 10 % chưa trả tiền người bán.

4. Xuất hàng hoá nghiệp vụ (1) ra bán, giá bán 1.400.000, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền khách hàng.

5. Xuất 30 chiếc sản phẩm A ra bán, giá bán chưa thuế 600.000đ/chiếc, thuế GTGT 10% chưa thu tiền khách hàng.

6. Nhận giấy báo mua hàng của khách hàng về lô hàng gửi đi bán ở nghiệp vụ (2), giá bán 13.200.000, trong đó thuế GTGT 1.200.000, tiền chưa thu

7. Nhận giấy báo ngân hàng thu được nợ khách hàng ở nghiệ vụ (5) sau khi đồng ý trừ chiếc khấu thương mại 2% trên giá bán chưa thuế do trả nợ trước hạn thanh toán.

8. Đồng ý giảm giá bán lô hàng đã bán ở nghiệp vụ (6) vì hàng sai quy cách, số tiền giảm là 1.000.000, số còn lại thu bằng tiền mặt.

9. Chi phí được tập hợp trong tháng như sau:

a. Chi tiền mặt 800.000 cho chi phí vân chuyển bán hàng

b. Chi tiền gởi ngân hàng trả tiền điện thoại, điện, nước cho bộ phận bán hàng 700.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp 1.000.000. Tổng thuế GTGT 170.000

c. Chi tiền gửi ngân hàng trả chochi phí quản cáo bán hàng 2.000.000, phân bổ theo bôn tháng kể từ tháng này.

d. Phải trả theo hoá đơn chi phí tiếp khách tại công ty 500.000

e. Khấu hao tài sản cố định cho bộ phận bán hàng 800.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp 1.000.000

f. Phải trả lương cho bộ phận bán hàng 800.000, quản lý doanh nghiệp 1.000.000

g. Trích BHXH, BHYT theo đúng chế độ quy định

Yêu cầu: Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, và phản ánh vào sơ đồ tài khoản.

Bài 24: Công ty thương mại X có tình hình như sau: (ĐVT: 1.000đ)

1. Mua hàng hoá nhập kho: giá thanh toán 110.000 chưa thanh toán tiền. Trong đó giá trị hàng hoá 100.000, thuế GTGT đầu vào 10%.

2. Xuất kho công cụ, dụng cụ trị giá 1.000 phân bổ cho chi phí bán hàng kỳ này 500

3. Chi phí dịch vụ (điện, nước,…) là 1.100 đã trả bằng tiền mặt. Trong đó giá trị dịch vụ 1.000, thuế GTGT 10%. Tính cho quản lý doanh nghiệp.

4. Tính ra tiền lương phải trả 1.000. trong đó bộ phận bán hàng là 300, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 700

5. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo tỷ lệ quy định

6. Hao mòn tài sản cố định trong kỳ 400. Phân bổ cho bộ phận bán hàng 100 và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 300

7. Chi phí tiếp khách của lãnh đạo trong kỳ 1.000 trả bằng tiền mặt

8. Xuất kho hàng hoá ra tiêu thụ chưa thu tiền, giá thanh toán người mua phải trả 165.000 trong đó giá bán 150.000, thuế GTGT phải nộp là 15.000. Trị giá vốn hàng hoá tương đương là 110.000

9. Chi tiền mặt trả lương công nhân viên.

10. Chuyển tiền gửi ngân hàng nợp thuế cho Nhà nước (sau khi đã trừ thuế GTGT đầu vào)

11. Kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh.

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên

2. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

Bài 25: Tài sản của danh nghiệp đầu tháng 1/2005 như sau: (ĐVT: đồng)

Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

1. Tiền mặt
2.000.000
2. Phải thu của khách hàng
7.000.000
3. Nguồn vốn kinh doanh
37.800.000
4. Vay ngắn hạn
8.000.000
5. Tài sản cố định hữu hình
30.000.000
6. Tiền gửi ngân hàng
4.800.000
7. Lợi nhuận chưa phân phối
2.000.000
8. Phải trả người bán
4.000.000
9. Nguyên vật liệu
8.000.000

1. Được cấp một tài sản cố định hữu hình nguyên giá 10.000.000đ. (Biên bản bàn giao số 01 ngày 01/1)

2. Rút tiền gởi ngân hàng về nhập ủy tiền mặt 2.000.000đ (Phiếu số 01 ngày 03/1).

3. Dùng tiền mặt mua nguyên vật liệu nhập kho 770.000đ, mua công cụ, dụng cụ lao động 330.000, trong đó tổng thuế GTGT đầu vào 100.000đ (Phiếu chi 01 ngày 05/1, phiếu nhập kho số 01 ngày 05/1)

4. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 1.000.000đ (Giấy báo nợ số 10 ngày 10/1)

5. Người mua trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng 6.000.000đ (Giấy báo có số 15 ngày 20/1)

6. Chuyển giao trả lại cấp trên một tài sản cố định hữu hình trị giá 8.000.000đ (Biên bản bàn giao số 02 ngày 21/1)

7. Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán 2.000.000đ, trả nợ vay ngắn hạn 5.000.000đ. (Giấy báo nợ số 11 ngày 25/1)

8. Mua nguyên vật liệu nhập kho trị giá 1.000.000đ và thuế GTGT đầu vào 100.000đ, tất cả chưa thanh tóan. Chi phí vận chuyển trả ngay bằng tiền mặt 50.000đ (phiếu nhập kho số 02 ngày 30/1).

Yêu cầu:

1. Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên

2. Phản ánh vào tài khỏan có liên quan.

3. lập bảng cân đối tài khỏan ngày 31/1/2005

4. Lập bảng cân đối kế tóan ngày 31/1/2005

5. Ghi vào sổ nhật ký chung và sổ cái TK 111.

Bài 26: bảng cân đối kế tóan của một doanh ngiệp tính đến ngày 30/11/200X như sau: (ĐVT: đồng)

TÀI SẢNSố Tiền NGUỒN VỐN Số  tiền
A. TSLĐ & ĐẦU TƯ NN 35.000.000A. NỢ PHẢI TRẢ 12.000.000
1. Tiền mặt 3.000.0001. Vay ngắn hạn 5.000.000
2. Tiền gửi ngân hàng 12.000.0002. Phải trả cho người bán 5.000.000
3. Phải thu khách hàng 5.000.0003. Phải trả, phải nộp khác 2.000.000
4. Nguyên liệu, vật liệu6.000.000B. NGUỒN VỐN CSH 63.000.000
5. Công cụ, dụng cụ 2.000.0001. Nguồn vốn kinh doanh 55.000.000
6. Chi phí SXKD dở dang 1.000.0002. Lợi nhuận chưa phân phối 8.000.000
7. Thành phẩm 6.000.000
B. TSCĐ VÀ ĐẦU TƯ DH 40.000.000
1. TSCĐ hữu hình 50.000.000
2. Hao mòn TSCĐ(10.000.000)
TỔNG TÀI SẢN75.000.000TỔNG NGUỒN VỐN 75.000.000

Trong tháng 12/200X có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

1. Được cấp một tài sản cố định hữu hình nguyên giá 8.000.000đ (biên bản bàn giao số 01 ngày 1/12)

2. Mua nguyên vật liệu nợ người bán 6.600.000, trong đó thuế GTGT 600.000đ (HĐBH số 01 ngày 2/12, phiếu nhập kho số 01 ngày 2/12)

3. Mua công cụ bằng tiền mặt 660.000, trong đó thuế GTGT 60.000đ (HĐBH số 10 ngày 2/12, phiếu nhập kho số 02 ngày 3/12, phiếu chi số 01 ngày 3/12)

4. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 1.000.000đ (Giấy báo nợ số 01 ngày 4/12, phiếu thu số 01 ngày 4/12)

5. Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng 2.000.000đ và tiền mặt 400.000đ (Giấy báo có số 01 ngày 5/12, phiếu thu số 02 ngày 5/12)

6. Dùng tiền mặt trả các khỏan phải trả 200.000đ (phiếu chi số 2 ngày 6/12)

7. Dùng lãi bổ sung nguồn vốn kinh doanh 2.000.000đ

8. Vay ngắn hạng ngân hàng trả nợ người bán 3.000.000đ (Giấy báo nợ số 2 ngày 8/12)

9. Chuyển giao tài sản cố định hữu hình cho đơn vị khác nguyên giá 8.000.000đ đã hao mòn 500.000đ (biên bản bàn giao số 2 ngày 9/12)

10. Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 2.000.000đ (Giấy báo nợ số 3 ngày 10/12)

11. Xuất thành phẩm ra bán: giá xuất kho 5.000.000đ, giá bán 8.800.000đ trong đó thuế GTGT đầu ra 800.000đ, tiền chưa thu. (Phiếu xuất kho kiêm hợp đồng số 01 ngày 11/12, hợp đồng số 01 ngày 11/12)

12. Tập hợp chi phí trong tháng:

a. Chi tiền mặt vận chuyển bán hàng 100.000đ, tiếp khách tại công ty 50.000đ (Phiếu chi số 03 ngày 30/12)

b. Tiền thưởng phải trả cho bộ phận bán hàng 500.000đ, quản lý doanh nghiệp 400.000đ (Bảng lương tháng 12/200X)

c. Trích BHXH, KPCĐ theo đúng quy định chế độ

d. Chi tiền gởi ngân hàng trả tiền điện, nước, điện thoại cho bộ phận bán hàng 220.000đ, quản lý doanh nghiệp 330.000đ, trong đó thuế GTGT 50.000đ (HĐBH số 02 ngày 29/12, giấy báo nợ 04 ngày 30/12)

13. Khấu trừ thuế GTGT cuối tháng

14. Kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh

Yêu cầu:

1. Định khỏan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

2. Mở tài khỏan chữ T, ghi số dư đầu kỳ và các  nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

3. Lập bảng cân đối số phát sinh các tài khỏan tháng 12/200X

4. Lập bảng cân đối kế tóan ngày 31/12/200X

5. Phản ánh vào sổ nhật ký chung và các sổ cái

Bài 27. Taïi moät XN coù phaùt sinh caùc nghieäp vuï kinh teá nhö sau:

1. Xuaát kho 152.000 nguyeân vaät lieäu duøng ñeå saûn xuaát saûn phaåm.

2. Nhaäp kho 54.000 coâng cuï duïng cuï nhoû traû baèng tieàn gôûi ngaân haøng

3. Chi tieàn maët ñeå taïm öùng cho nhaân vieân ñi coâng taùc 12.000

4. Khaùch haøng traû cho DN baèng tieàn maët 20.000 vaø baèng TGNH laø 80.000

5. Ruùt TGNH veà quyõ tieàn maët 10.000

Caùc nghieäp vuï treân ñaõ ñöôïc haïch toaùn nhö sau:

1. Nôï TK 621            125.000

                        Coù TK 152                125.000

2. Nôï TK 153            45.000

                        Coù TK 112                45000

3. Nôï TK 141            21.000

                        Coù TK 111                21.000

4. Nôï TK 112            80.000

    Nôï TK 111            20.000

                           Coù TK 331             100.000

5. Nôï TK 112            10.000

                        Coù TK 111                10.000

Yeâu caàu: Phaùt hieän caùc tröôøng hôïp ghi sai. Tieán haønh söûa sai theo phöông phaùp phuø hôïp.