Hotline 0934382524 - 024.35 117 785
phan-mem-ke-toan-quan-tri-sas-innova-6-8-1-std

Phần mềm kế toán quản trị SAS INNOVA 6.8.1 STD

3 Tháng Năm, 2018 205 0 0

Phần mềm kế toán Quản trị Doanh nghiệp SAS INNOVA 6.8.1 STD là phiên bản phần mềm kế toán chuẩn cho mọi công ty vừa và nhỏ có thế báo cáo thuế thông qua htkk giúp kế toán làm được nhiều việc hơn

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1 STD

Tên sản phẩm: Phần mềm kế toán quản trị

– Ðối tuợng phục vụ: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

– Sẵn sàng cho các ngành nghề: Sản xuất, Thuong mại, Xây Dựng, Dịch vụ…

 1. Các phân hệ chính:
 • Kế toán Tiền mặt, tiền gửi
 • Kế toán Mua hàng, phải trả
 • Kế toán Bán hàng, phải thu
 • Kế toán Kho hàng hoá vật tu
 • Kế toán Chi phí – Giá thành – Xây dựng
 • Kế toán TSCÐ – CCDC
 • Kế toán Thuế
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo Tài chính
 • Quản trị hệ thống
 1. Cập nhật thông tu, quyết dịnh của BTC, Co quan thuế
 • Cập nhật NÐ 51/BTC, TT 153/TT-BTC (28/9/2010) , TT 13/TT-BTC (08/02/2011) – Ðáp ứng tự in hoá don của DN,
 • Cập nhật QÐ 15, QÐ 48, TT 244,
 • Cập nhật TT 32/TT-BTC – Ðáp ứng nhu cầu in Hoá don diện tử,
 • Tích hợp sẵn mã vạch 02 chiều tuong thích với HTKK 2.5.x,
 • Chuyển dổi dịnh dạng & tích hợp Chữ ký số – CA dể Kê khai thuế qua mạng

 

 1. Tính nang:
 • Ðịnh khoản tự dộng hoàn toàn
 • Copy/sao chép chứng từ tuong tự
 • Tự dộng lập chứng từ Thu/Chi khi Mua/Bán hàng hoá
 • Giao diện riêng dành cho Lãnh dạo…
 • Kết nối Online với SISVN qua Môdun – Kết nối
 • Báo cáo quản trị phong phú vừa chi tiết vừa tổng hợp theo nhiều chiều phục vụ tối da công tác quản trị diều hành.
 • Tính giá thành sản phẩm sản xuất liên tục hoặc theo don dặt hàng. Phuong pháp có thể áp dụng: Giản don, Phân buớc, Hệ số và Ðịnh mứcChuong trình duợc thiết kế mở khả nang dáp ứng duợc nhu cầu hiện tại và tuong lai của DN
 • Quản lý số liệu kế toán theo nhiều don vị, nhiều xí nghiệp thành viên, nhiều mảng hoạt dộng.
 • Theo dõi nhiều don vị tính của hàng hoá vật tu, cho phép tự dộng qui dổi don vị tính
 • Phân quyền chuong trình dến từng chức nang, từng thao tác của nguời sử dụng. Theo dõi dấu vết của nguời sử dụng, làm rõ trách nhiệm trong công việc
 • Các nghiệp vụ duợc xử lý với các trạng thái của chứng từ nhằm mềm dẻo quá trình quản lý, giảm các khâu công việc chồng chéo, theo dõi duợc tình trạng xử lý của công việc, phản ánh chính xác tình trạng của công việc.
 • Cho phép tự dộng xử lý các nghiệp vụ phân bổ chi phí mua hàng, chi phí sản xuất theo nhiều tiêu thức quản lý, tự dộng xử lý các bút toán kết chuyển trong kế toán tổng hợp…
 • Quản trị nguợc – xuôi: Từ báo cáo tổng hợp bằng một phím có thể quay trở về báo cáo chi tiết, từ báo cáo chi tiết có thể sửa chứng từ gốc và nguợc lại
 • V.v…

 

 1. Một số diểm mới so với phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1 và các phiên bản truớc

 

 • Hệ thống

–  Chế dộ màn hình phiếu nhập dể full screen

–  Kiểm tra trạng thái chứng từ không luu sổ trong truờng hợp phiếu dể trạng thái 01 mà không luu sổ

– Lọc chứng từ theo User dang vào chuong trình

–  Copy vào ra cho phép chọn loại chứng từ. Khi sao chép nếu trùng Workstation chuong trình dua ra cảnh báo

–  Bổ sung chức nang cho phép sắp xếp lại số thứ tự chứng từ

–  Cho phép lựa chọn in chứng từ tự dộng, mẫu phiếu kế toán

 

 • Tổng hợp

–  Khai báo bút toán kết chuyển, phân bổ tự dộng cho phép lấy tự dộng từ nam này sang nam khác

–  Thêm tiện ích tự dộng lấy các phát sinh vụ việc trong kỳ vào bút toán

–  Mẫu sổ sách: thời gian lấy từ ngày dến ngày thay vì nam nhu truớc dây

–  Cho phép khi F6 dổi mã danh mục thì danh mục nghiệp vụ, dịnh mức các bút toán khai báo tự dộng cung dổi theo

–  Cho phép theo dõi duợc số du công nợ theo vụ việc

 

 • Vốn bằng tiền

–  Thêm báo cáo lãi khế uớc

 

 • Bán hàng

–  Ðua thêm truờng hợp chiết khấu truớc thuế (gồm cột % chiết khấu và giá chiết khấu)

– Thêm bảng kê hàng bán bị trả lại lên theo giá bán

–  Tạo phiếu thu, chi trên các HD dịch vụ, chi phí

 

 • Mua hàng

–  Bổ xung danh mục giá mua

– Thêm diều kiện phân bổ chi phí theo số luợng

–  Phiếu nhập khẩu: thêm truờng thuế tiêu thụ dặc biệt

– Tạo thêm “Phiếu nhập mua xuất thẳng”

 

 • TSCÐ-CCDC

–  Thêm BC lên cột Số luợng của TSCÐ

–  Tất cả các BC TSCÐ bổ sung diều kiện lọc theo mã TK TSCÐ

–  Khai báo tang TSCÐ nếu trùng mã không duợc chuyển sang nam sau

 

 • Và hàng loạt các tiện ích, tính nang mới khác…

 

phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1 STD – CÁC PHÂN HỆ CHÍNH

 

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Quản lý, luu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất ngân quỹ tức thời ; quản lý dòng tiền ; quản lý thu –  chi, hạch toán và theo dõi ngoại tệ, tự dộng hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; in toàn bộ chứng từ tiền mặt và chứng từ ngân hàng bằng máy; theo dõi thanh toán theo từng hoá don, hợp dồng; tính toán và theo dõi lãi vay; hạch toán, ghi nhận toàn bộ các thông tin thuế dầu ra, dầu vào.

 

PHÂN HỆ BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU

Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu nhu theo mặt hàng, thị truờng, thời gian, hợp dồng, nhân viên bán hàng v.v. Ðồng thời theo dõi chi tiết tình trạng công nợ của khách hàng nhu tuổi nợ, hoá don, hợp dồng; khai báo thuế dầu ra.

 

PHÂN HỆ MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Phân hệ này sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập mua hàng, phân tích hàng nhập mua theo số luợng và giá vốn. Ðồng thời theo dõi tình hình thanh toán công nợ với nhà cung cấp nhu theo hoá don, hợp dồng, hạn thanh toán; theo dõi hàng hoá nhập khẩu, tính và phân bổ tự dộng chi phí mua hàng, khai báo thuế dầu vào.

 

QUẢN LÝ KHO, HÀNG HOÁ VẬT TU

Theo dõi tình hình xuất – nhập – tồn hàng hóa, vật tu, sản phẩm cả số luợng và vốn. Tự dộng áp giá vốn hàng xuất kho; các phuong pháp tính giá vốn chi tiết dến từng vật tu, hàng hóa: NTXT, TB tháng, TB di dộng, Ðích danh ; theo dõi hàng hoá theo nhiều don vị tính quy dổi nhu Thùng – Cái, Kg – Mét v.v ; quản lý vỏ vật tu; cho phép xuất âm kho nhằm linh hoạt trong công việc, xuất diều chuyển kho thao tác don giản.

 

TÀI SẢN CỐ ÐỊNH & CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Theo dõi, quản lý chi tiết thông tin về TSCÐ nhu giá trị, khấu hao, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, theo dõi xuất xứ nguồn gốc tài sản; theo dõi tang giảm và lý do tang giảm tài sản cố dịnh; hỗ trợ công tác kiểm kê TSCÐ. Tính toán và phân bổ khấu hao TSCÐ theo bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành, dồng thời cho phép diều chỉnh khấu hao theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế; lên các bảng khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản theo quy dịnh của BTC (QÐ 206/2003/QÐ-BTC ngày 12/12/2003 và thông tu số 10/TC/CÐKT ngày 23/03/1997).

 

KẾ TOÁN CHI PHÍ & GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Theo dõi, tập hợp chi phí dến từng sản phẩm, công trình, kể cả các sản phẩm vụ việc là dịch vụ. Phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố. Tính giá thành sản phẩm theo các phuong pháp nhu tập hon chi phí giản don, phân buớc, hệ số và dịnh mức. Tập hợp và phân bổ các chi phí sản xuất nhu nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công công trình, chi phí quản lý, chi phí bán hàng – giao dịch. Tiêu thức phân bổ tự dộng hoặc theo chủ quan của nguời quản lý rất da dạng tuỳ thuộc vào dặc thù của dối tuợng duợc sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhu phân bổ theo hệ số, theo một tiêu thức dã khai báo (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, doanh số, giá trị hợp dồng v.v).

 

PHÂN HỆ BÁO CÁO THUẾ

Khai báo thuế dầu vào, dầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền dể lên các báo cáo, bảng kê thuế dầu vào, dầu ra (mẫu 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT), tờ khai thuế, các khoản phải nộp ngân sách, các sổ theo dõi thuế duợc hoàn lại, duợc miễn giảm, báo cáo tình hình sử dụng hoá don v.v. Cập nhật mẫu biểu mới nhất theo Thông tu 60/2007/TT-BTC, Thông tu 32/2007/TT-BTC, Thông tu 127/2004/TT-BTC. Ðặc biệt, phân hệ này dã duợc tích hợp hoàn toàn các mẫu biểu in ra có sẵn mã vạch 2 chiều tuong thích hoàn toàn không phải kê khai trên Phần mềm HTKK của TC Thuế.

 

PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP & BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cuối kỳ kế toán, kế toán tổng hợp duợc thực hiện dể thực hiện các diều chỉnh, hạch toán trong kỳ, thực hiện kiểm tra dối chiếu sổ tổng hợp và chi tiết, kết chuyển tự dộng số du và phân bổ chi phí. Sau khi kiểm tra và thực hiện các bút toán cuối kỳ chuong trình sẽ lên duợc Báo cáo tài chính dầy dủ và chính xác. Các báo cáo tài chính kế toán duợc thiết kế theo các quy dịnh mới nhất của Bộ tài chính. Cung cấp các sổ sách kế toán dầy dủ theo các hình thức sổ: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ và nhật ký chứng từ. Thuờng xuyên cập nhật các Thông tu, Quyết dịnh mới nhất của BTC nhu: Quyết dịnh 48/QÐ-BTC, Quyết dịnh 15/QÐ-BTC, Thông tu 60/TT-BTC, Thông tu 32/TT-BTC, Thông tu 105/2003/TT-BTC v.v.

 

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi nguời dùng tuong ứng với mỗi công việc duợc giao, phân quyền chi tiết dến từng chức nang, từng thao tác. Khả nang bảo mật & an toàn dữ liệu cao dặc biệt với hệ thống nhiều nguời cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu. Co chế sao luu và khôi phục dữ liệu don giản, dễ thực hiện. Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, da dạng, linh hoạt.

Xem thêm giới thiệu phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1 STD :04. SAS INNOVA 6.8.1.STD – Brochure

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

 

Phòng Kinh doanh – Công ty CP SIS VN

Add: 17/183 Ðặng Tiến Ðông, Ðống Ða, Hà Nội

Tel: +84-4-35117785 Fax: +84-4-35117787

Mr. Duong Van Hùng –  KD & Marketing

Mobile: 0934.382.524 Hotline: 04.35147907

Skype: duongvanhung3

Email: hungsisvn@gmail.com – Web: www.sis.vn

Download bảng demo: Tải về

 

Danh mục: Demo PMKT, Phần mềm kế toán, Phần mềm kế toán SAS, Tải phần mềm dùng thử - Demo
share TWEET PIN IT SHARE share share
Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay