Tin tức
Gửi mail

THÔNG BÁO - V/v: Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013;

- Căn cứ công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CHI CỤC THUẾ TỪ LIÊM

THÔNG BÁO
V/v: Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013;
- Căn cứ công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;
- Căn cứ tình hình kê khai thuế GTGT và TNCNcủa các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Từ Liêm.
Để giúp các doanh nghiệp kịp thời thực hiện đúng các quy định về kê khai thuế GTGT và TNCN có hiệu lực thi hành từ 1.7.2013, Chi cục Thuế Từ Liêm thông báo cho các Doanh nghiệp đang kê khai trên địa bàn huyện lưu ý một số vấn đề như sau:
I. Về khai thuế GTGT :
1. Kê khai theo quý :
a. Đối tượng khai thuế GTGT theo quý:
- Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.
Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.
Người nộp thuế tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay kê khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo đúng quy định.
Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì không phải kê khai thuế GTGT tháng 7/2013 mà thực hiện kê khai quý III/2013 (thuế GTGT phải nộp ngân sách tháng 7, tháng 8, tháng 9/2013) chậm nhất là ngày 30/10/2013. Trường hợp không đủ điều kiện khai theo quý thì thực hiện khai thuế GTGT tháng 7/2013 chậm nhất là ngày 20/8/2013 theo quy định hiện hành.
Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quảnlý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 7/2013.
b. Thời kỳ khai thuế theo quý:
Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.
c. Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý:
Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).
Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.
II. Về thuế TNCN
1.Việc xác định khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý
Từ 1/7/2013 việc xác định khai thuế theo tháng hoặc quý đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện như sau:
a. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã hoạt động từ trước 1/7/2013
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã hoạt động từ trước 01/7/2013 đã xác định hình thức khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng cho cả năm 2013 thì từ tháng 7/2013 điều chỉnh lại theo thực tế phát sinh. Cụ thể như sau:
VD1: Công ty A từ tháng 7/2013 nếu được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì trong 6 tháng cuối năm Công ty A thực hiện khai thuế TNCN theo quý, kể cả trường hợp đã xác định hình thức khai thuế TNCN theo tháng từ đầu năm 2013, kể cả trong 6 tháng cuối năm 2013 có phát sinh khấu trừ thuế TNCN của một loại tờ khai bất kỳ trên 50 triệu đồng.
VD2: Công ty A từ tháng 7/2013 được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng, đồng thời trước 1/7/2013 đã xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng. Tháng 7/2013 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN là 50 triệu đồng thì Công ty A tiếp tục khai thuế TNCN theo tháng cho 6 tháng cuối năm 2013.
VD3: Cũng với trường hợp Công ty A tại VD2 nhưng tháng 7/2013 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN và Tờ khai 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng thì Công ty A điều chỉnh lại hình thức khai thuế theo quý để áp dụng cho 6 tháng cuối năm 2013.
b. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thành lập và hoạt động từ 01/7/2013
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thành lập và hoạt động từ 01/7/2013 thực hiện xác định hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý theo nguyên tắc tại điểm a nêu trên để áp dụng cho 6 tháng cuối năm 2013.
Chi cục thuế huyện Từ Liêm đề nghị các Doanh nghiệp xác định rõ đơn vị thuộc trường hợp kê khai thuế GTGT và TNCN theo tháng hay theo quý để thực hiện kê khai đúng quy định.
Nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ theo số điện thoại: 38.372.942; 37646011;

                                                        CHI CỤC THUẾ HUYỆN TỪ LIÊM               

Nguồn:chi cục thuế quận Từ Liêm
Tin mới
Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo Bột yến mạch
Lên đầu trang