Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục Thuế v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                Tổng cục Thuế                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               Số 503/QĐ-TCT
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010
Quyết định
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế


Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYếT ĐịNH
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  (sau đây gọi chung là Chi cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
            . . . . . . . . . . . . . . . .
 
            . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Biên chế của Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế quyết định trong tổng biên chế được giao.
2. Kinh phí hoạt động của Chi cục Thuế được cấp từ nguồn kinh phí của Cục Thuế.
Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 729/QĐ-TCT ngày 18/6/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế.
2. Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                                           Tổng cục trưởng                                                                                          Đặng Hạnh Thu   

QD 503  2010TCCB.CNNV CCT.doc
In bài này
Gửi mail

Nguồn: Khai trí

Địa chỉ: http://legal.khaitri.vn/Index.asp?n=74412

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang