Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Quyết định số 502/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục Thuế v/v quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục Thuế Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục Thuế Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                Tổng cục Thuế                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               Số 502/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010
Quyết định
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục Thuế
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Thuế,
QUYếT ĐịNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 728/QĐ-TCT ngày 18/6/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.  
            . . . . . . . . . . . . . . . .
 
            . . . . . . . . . . . . . . . .
14.8. Thực hiện việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định;
14.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.
phần ii. tổ chức thực hiện
1. Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các phòng các bộ phận tổng Cục Thuế, trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân trong từng khâu, từng chức năng quản lý thuế, bảo đảm quá trình quản lý thuế thực hiện thông suốt, có hiệu quả.
2. Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung quy định trên và chịu trách nhiệm trong việc tổ chúc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách được giao tại địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế tổng hợp, báo cáo về Tổng cục Thuế để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
                                                                                           Tổng cục trưởng
                                                                                          Đặng Hạnh Thu

QD 502  2010TCCB.CNNV cac phong_1.doc
In bài này
Gửi mail

Nguồn: Khai trí

Địa chỉ: http://legal.khaitri.vn/Index.asp?n=74410

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang