Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Quyết định số 247/QĐ-TTG ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt nghị định thư thứ hai sửa đổi hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ LUXEMBOURG

Phê duyệt nghị định thư thứ hai sửa đổi hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ LUXEMBOURG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 247/QĐ-TTg
Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ HAI SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LUXEMBOURG
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 01/TTr-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua nội dung Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Luxembourg.
Điều 2. Ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Luxembourg.
Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành cho việc ký Nghị định thư.
 

 
Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NG, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Các Vụ: TH, KTN, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

QĐ247.doc
In bài này
Gửi mail

Nguồn: Thuvienphapluat

Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-247-QD-TTg-nam-2014-Nghi-dinh-thu-tranh-danh-thue-hai-lan-Viet-Nam-Luxembourg-220985.aspx

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang