Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Quyết định số 128/QĐ-TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng v/v chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể

Không công bố
In bài này
Gửi mail

Nguồn:

Địa chỉ:

Văn bản mới