Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 7740/BTC-TCT ngày 3/7/2008 của Bộ Tài chính v/v Hoá đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai chậm

Hoá đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai chậm

   BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:7740/BTC-TCT
V/v: Hoá đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai chậm
Hà Nội, ngày 03  tháng 7  năm 2008
Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục Thuế địa phương đề nghị hướng dẫn về kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) quá 3 tháng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Theo qui định tại khoản 1 Điều 10 Luật số 07/2003/QHI 1 ngày 17/06/2003 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng: ''Thuế đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó; thời gian kê khai  tối đa  là ba tháng, kể từ thời điểm kê khai thuế của tháng phát sinh... ''. Tại điểm c, khoản 12, Điều 5 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/12/2003 qui định: thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ do kê khai chậm so với thời gian qui định được trừ để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Căn cứ vào các qui định trên đây các Cục Thuế hướng dẫn và giải quyết như sau: Đối với các hoá đơn GTGT và chứng từ nộp thuế GTGT kê khai chậm quá 3 tháng không được kê khai khấu trừ số thuế GTGT này vào số thuế GTGT phải nộp.
Số thuế GTGT không được khấu trừ do kê khai chậm quá 3 tháng doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý.
    Nơi nhận:
    - Như trên;
    - Vụ PC, CST ;
    - Lưu: VT, TCT (VT, KK) (3b)

 KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG


Đã kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn


7740_BTC-TCT.doc
In bài này
Gửi mail
Văn bản mới

Nguồn: Bộ tài chính

Địa chỉ:Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Sửa nhà
Lên đầu trang