Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 5861/TCT-CS ngày 19/12/2016 của Tổng cục Thuế v/v Chính sách thuế GTGT

Chính sách thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 5861/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT.
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5494/CT-THNVDT ngày 30/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại Khoản 16 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì:
“Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện là vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;
Theo hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 7 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì:
“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất”;
“7. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này không được khấu trừ”;
Căn cứ các hướng dẫn trên và trình bày của Cục Thuế tỉnh Kon Tum tại công văn số 5494/CT-THNVDT nêu trên, trường hợp năm 2014 và 2015, DNTN Phú Hoà đầu tư mua phương tiện vận tải và đã đăng ký sử dụng để vận chuyển hành khách công cộng. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện để đăng ký vận hành hành khách công cộng bằng xe buýt với Sở Giao thông vận tải nên DNTN Phú Hòa đã cho Chi nhánh Công ty TNHH Thái Hòa tại Kon Tum thuê lại xe (đơn vị thuê xe cũng kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe buýt công cộng). DNTN Phú Hòa đã thực hiện kê khai thuế GTGT đầu ra đối với doanh thu nhận được và kê khai, khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của số xe buýt nói trên. Từ 01/01/2016, khi đã được Sở Giao thông vận tải chấp nhận cho khai thác tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thì DNTN Phú Hòa chấm dứt hoạt động cho thuê xe để quay lại hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt thì DNTN Phú Hòathực hiện điều chỉnh giảm số thuế  GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị còn lại của tài sản cố định là số xe buýt nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết./.
 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ KK&KTT, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

CV5861.doc
In bài này
Gửi mail

Nguồn: Thuvienphapluat

Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-5861-TCT-CS-khau-tru-thue-gia-tri-gia-tang-dau-vao-2016-334789.aspx

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang