Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 4153/TCT-HTQT ngày 15/10/2010 của Tổng cục Thuế v/v áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------

Số: 4153/TCT-HTQT


V/v: áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 4480/CT-KT1 ngày 30/9/2010 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hàn Quốc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Điểm 4, Mục II, Phần A của Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thông tư này hướng dẫn thực hiện nội dung cơ bản của các Hiệp định. Khi áp dụng, xử lý về thuế đối với từng trường hợp phải căn cứ theo quy định cụ thể tại từng Hiệp định (bao gồm cả Nghị định thư và/hoặc Thư trao đổi nếu có) đã có hiệu lực thi hành tại Việt Nam”. Theo hướng dẫn này, việc xử lý miễn, giảm thuế đối với trường hợp chuyển nhượng vốn của Công ty HS R&A Co, Ltd – với tư cách là một đối tượng cư trú của Hàn Quốc – trong Công ty TNHH Hwaseung Vina phải theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (Hiệp định). Cụ thể là Điều 13 – Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản.

2. Khoản 4, Điều 13 – Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản của Hiệp định quy định:

Lợi tức từ việc chuyển nhượng các cổ phiếu trong vốn cổ phần của một công ty có tài sản bao gồm trực tiếp hay gián tiếp chủ yếu là bất động sản nằm tại một Nước ký kết có thể bị đánh thuế tại Nước đó”.

Khái niệm “các cổ phiếu trong vốn cổ phần của một công ty” (nguyên văn tiếng Anh của Hiệp định là “shares of the capital stock of a company”) được hiểu là ngoài số cổ phiếu trong vốn cổ phần của một công ty còn bao gồm bất cứ phần góp vốn nào trong công ty đó.

Do đó, thu nhập từ việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty HS R&A Co, Ltd – với tư cách là một đối tượng cư trú của Hàn Quốc – trong Công ty TNHH Hwaseung Vina thuộc phạm vi áp dụng của khoản 4, Điều 13 – Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản nêu trên.

3. Liên quan đến việc xác định tính chất “chủ yếu” của bất động sản trong tài sản của công ty  trong đó có vốn được chuyển nhượng.

Nếu vào thời điểm chuyển nhượng vốn, Công ty TNHH Hwaseung Vina có giá trị bất động sản chiếm trên 50% giá trị tài sản của Công ty thì thu nhập của Công ty HS R&A Co, Ltd từ việc chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong Công ty TNHH Hwaseung Vina sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Trường hợp giá trị bất động sản bằng hoặc thấp hơn 50% thì Công ty HS R&A Co, Ltd không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn Công ty HS R&A Co, Ltd và Công ty TNHH Hwaseung Vina thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (Bộ TC);
- Vụ Chính sách thuế (Bộ TC);
- Vụ Pháp chế - TCT  (2b); 
- Lưu: VT, HTQT (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGLê Hồng Hải 


CV4153.doc
CV4153_TCT-HTQT_10320056.pdf
In bài này
Gửi mail


Nguồn: Luật việt

Địa chỉ: http://luatvietnam.vn/VL/667/Cong-van-4153TCTHTQT-cua-Tong-cuc-Thue-ve-viec-ap-dung-Hiep-dinh-tranh-danh-thue-hai-lan/2AF2DB1C-8D94-429A-B22E-3254734B9CB9/default.aspx

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo Bột yến mạch
Lên đầu trang