Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 3916/TCHQ-TXNK ngày 30/7/2012 của Tổng cục Hải quan v/v quản lý nợ thuế

quản lý nợ thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------

Số: 3916/TCHQ-TXNK
V/v: Quản lý nợ thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012


Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 807/HQĐNa-TXNK ngày 28/5/202 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc thực hiện đối chiếu nợ thuế, nợ phạt với doanh nghiệp; Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành cơ quan hải quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc yêu cầu người nộp thuế nộp tiền thuế, tiền phạt theo thời hạn quy định (đối với hàng hóa XNK tùy theo loại hình thời hạn nộp thuế từ 30 ngày đến 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thời hạn nộp thuế kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; trường hợp tiền thuế do cơ quan hải quan ấn định thời hạn nộp thuế 10 ngày, kể từ ngày cơ quan hải quan ký văn bản ấn định; trường hợp hàng hóa XNK bị tạm giữ chờ xử lý thời hạn nộp thuế được tính từ ngày ra quyết định xử lý). Trường hợp người nộp thuế có nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế, cơ quan hải quan sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Theo đó, việc quản lý nợ thuế được theo dõi đối với từng tờ khai, từng doanh nghiệp (theo tuổi nợ: nợ cưỡng chế quá hạn quá 90 ngày; nợ quá hạn; nợ trong hạn) thông qua hệ thống thông tin kế toán thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu (hệ thống KT559) đáp ứng được yêu cầu quản lý và đảm bảo việc kiểm tra, đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế, tiền phạt và các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và chủ động có ý kiến trao đổi với Kiểm toán nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK – QLN(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường


CV3916.doc
In bài này
Gửi mail
Văn bản mới

Nguồn: Luật việt

Địa chỉ: http://luatvietnam.vn/VL/667/Cong-van-3916TCHQTXNK-cua-Tong-cuc-Hai-quan-ve-viec-quan-ly-no-thue/8394B586-140D-446F-BB65-F89DCD58EDDB/default.aspxSự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Sửa nhà
Lên đầu trang