Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 3501/CT-TTHT ngày 18/6/2013 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh v/v Thuế Thu nhập cá nhân

Thuế Thu nhập cá nhân

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 3501/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân
TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:
Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Địa chỉ: Tầng 2 The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1
Mã số thuế: 0309288986

 
Trả lời văn bản số 02/2013NAC/CV ngày 29/05/2013 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 có hiệu lực từ ngày 1.7.2013 trong đó có nội dung:
- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm)
- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.
Việc thực hiện quy định trên đề nghị Công ty chờ Thông tư hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
 

 
Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT2
- Phòng PC
- Web Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT
1204-161387/2013-ntn
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

CV3501.doc
In bài này
Gửi mail
Văn bản mới

Nguồn: Thư viện pháp luật

Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-3501-CT-TTHT-huong-dan-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2013-195739.aspxSự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Sửa nhà
Lên đầu trang