Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 3015/TXNK-CST ngày 22/12/2016 của Tổng cục Hải quan v/v xử lý thuế hàng TNTX phục vụ nghiên cứu khoa học

xử lý thuế hàng TNTX phục vụ nghiên cứu khoa học

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 3015/TXNK-CST
V/v xử lý thuế hàng TNTX phục vụ nghiên cứu khoa học
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 
Kính gửi: Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam.
(Tầng 26, Keangnam Hà Nội Landmark Tower, Lô E6, KĐT mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)
Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 16-138 ngày 23/11/2016 của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất phục vụ nghiên cứu khoa học. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:
Theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất trong thời hạn nhất định để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm được miễn thuế nhập khẩu.
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam nhập khẩu 02 xe ô tô để phục vụ công tác nghiên cứu thiết kế ô tô là phương tiện vận tải nên không thuộc đối tượng được miễn thuế.
Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam biết và thực hiện./.
 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. CST (03).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

CV3015.doc
In bài này
Gửi mail

Nguồn: Thuvienphapluat

Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-3015-TXNK-CST-xu-ly-thue-hang-tam-nhap-tai-xuat-phuc-vu-nghien-cuu-khoa-hoc-2016-335509.aspx

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang