Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 2905/TCHQ-GSQL ngày 28/5/2013 của Tổng cục Hải quan v/v xin hủy tờ khai và hoàn thuế XK

xin hủy tờ khai và hoàn thuế XK


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2905/TCHQ-GSQL
V/v xin hủy tờ khai và hoàn thuế XK
Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

 
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.
Trả lời công văn số 523/HQTH-NV ngày 01/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa xin ý kiến hướng dẫn về việc hủy tờ khai và hoàn thuế xuất khẩu đối với lô hàng thạch anh dạng tấm xuất khẩu của Công ty TNHH Beauty Surplus Int'l Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 523/HQTH-NV dẫn trên thì lô hàng thạch anh dạng tấm xuất khẩu theo tờ khai số 340/XKD/P27C ngày 28/8/2012 tại Chi cục Hải quan Ninh Bình đã hoàn thành thủ tục hải quan. Do vậy, căn cứ quy định tại Điều 27 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý với ý kiến đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 523/HQTH-NV ngày 01/4/2013 và số 672/HQTH-NV ngày 25/4/2013 về việc trường hợp lô hàng nêu trên không thuộc đối tượng được ủy tờ khai.
Tuy nhiên, về vụ việc này, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa kiểm tra việc thực hiện quy trình quản lý hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu của Công ty cũng như Chi cục Hải quan Ninh Bình đối với lô hàng trên để kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo đúng quy định. Đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trong tháng 6/2013.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.
 


 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

CV2905.doc
In bài này
Gửi mail
Văn bản mới

Nguồn: Thư viện pháp luật

Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-2905-TCHQ-GSQL-nam-2013-xin-huy-to-khai-va-hoan-thue-xuat-khau-190683.aspxSự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Sửa nhà
Lên đầu trang