Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 269/TCHQ-TXNK ngày 10/1/2014 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC

hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 269/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4600/HQHCM-TXNK ngày 23/12/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc thực hiện Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Ngày 23/12/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7954/TCHQ-TXNK trả lời các nội dung vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trường hợp hàng hóa thuộc diện phải gửi mẫu đến Trung tâm Phân tích phân loại HH XNK để phân tích nhưng doanh nghiệp lại gửi các cơ quan giám định chuyên ngành để giám định, dùng kết quả giám định làm căn cứ phân loại hàng hóa là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 7 Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (xin gửi kèm theo).
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Trung tâm PTPL HH XNK (để ph/hợp th/h)
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng


CV269_TCHQ-TXNK_219018.doc
In bài này
Gửi mail

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thuong-mai/Cong-van-269-TCHQ-TXNK-nam-2014-huong-dan-Dieu-17-TT-128-2013-TT-BTC-219018.aspx

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo Bột yến mạch
Lên đầu trang