Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 1767/BTC-TCHQ ngày 11/2/2014 của Bộ Tài chính v/v tăng cường quản lý chống vi phạm lợi dụng hải quan điện tử

tăng cường quản lý chống vi phạm lợi dụng hải quan điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1767/BTC-TCHQ
V/v tăng cường quản lý chống vi phạm lợi dụng hải quan điện tử
Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Thời gian vừa qua, việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, qua công tác rà soát, đánh giá quy trình thủ tục hải quan điện tử cho thấy một số tồn tại, hạn chế có ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Nhằm hạn chế các tồn tại nói trên, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung như sau:
1. Về việc khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu:
a. Người khai hải quan khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu sau khi tập kết hàng hóa xuất khẩu tại các địa điểm theo quy định và thông báo thời gian dự kiến đóng container, xếp hàng lên phương tiện vận tải cho cơ quan hải quan. Địa điểm tập kết hàng hóa gồm: Khu vực của khẩu, cảng biển, cảng hàng không quốc tế; ICD, Kho ngoại quan, Kho CFS; Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại biên giới; Kho, bãi tập kết hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp được cơ quan hải quan công nhận đủ điều kiện giám sát hải quan (Kho, bãi tập kết hàng hóa phải có tường rào ngăn cách, có cổng, cửa để khóa, niêm phong và có camera theo dõi).
b. Việc khai địa điểm tập kết hàng hóa: khai địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu vào ô 29 (ô ghi chép khác) trên tờ khai hải quan xuất khẩu.
Quy định này áp dụng đối với các tờ khai phát sinh từ ngày 01/4/2014.
2. Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng được miễn kiểm tra thực tế theo quy định của pháp luật khi chuyển cửa khẩu:
a. Đối với hàng hóa xuất khẩu được tập kết tại các khu vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan như: Khu vực cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không quốc tế; ICD, Kho ngoại quan, Kho CFS; Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại biên giới thì lập biên bản bàn giao hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu đối chiếu số hiệu container, số phương tiện vận tải và tình trạng bên ngoài của phương tiện chứa hàng để lập biên bản bàn giao.
Đối với hàng hóa xuất khẩu tập kết tại kho, bãi của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm đưa hàng hóa đến cửa khẩu xuất để xuất trình cho Chi cục hải quan cửa khẩu xuất.
b. Khi tiếp nhận hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu miễn kiểm tra thực tế hàng hóa chuyển đến, Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện việc đối chiếu số hiệu container/số hiệu phương tiện vận tải với các nội dung trong hồ sơ hải quan, Biên bản bàn giao hàng hóa (nếu có) do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu chuyển đến và thực hiện giám sát hàng hóa cho đến khi xuất hết theo đúng quy định.
Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc triển khai thực hiện và thông báo công khai nội dung công văn này tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- UBND thành phố Hồ Chí Minh (để phúc đáp công văn số 6671/UBND-TM ngày 11/12/2013);
- TCHQ, Vụ CST, Vụ PC (để th/h);
- Lưu: VT, TCHQ (4).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn


CV1767_BTC-TCHQ_220884.doc
In bài này
Gửi mail

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-1767-BTC-TCHQ-nam-2014-quan-ly-chong-vi-pham-loi-dung-hai-quan-dien-tu-220884.aspx

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang