Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 1364/CT-TTHT ngày 5/3/2012 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh v/v phí bảo vệ môi trường

phí bảo vệ môi trường

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
_________
Số: 1364 /CT-TTHT
V/v: thuế bảo vệ môi trường
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————
     TP Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 3 năm 2012
Kính gửi: Công ty CP khoáng sản Minh Tiến
Địa chỉ: 30 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Mã số thuế: 0302778685
                                                                                                                                                                        
Trả lời văn bản số 30012012/CV-MT ngày 30/1/2012 của Công ty về thuế bảo vệ môi trường; Cục thuế TP có ý kiến như sau:
- Căn cứ khoản 6.b điều 9; khoản 3.a điều 17 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế:
“Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác tài nguyên mà người nộp thuế có trụ sở chính ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi doanh nghiệp có hoạt động khai thác tài nguyên tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế). Trường hợp người nộp thuế có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động khai thác tài nguyên tại tỉnh, thành phố khác thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên quy định.”
“Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên...”
- Căn cứ khoản 1 điều 2 Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:
“Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. Trường hợp trong tháng không phát sinh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, người nộp phí vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nộp phí với cơ quan Thuế...”
Trường hợp Công ty trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh có Chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường tại cơ quan thuế Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định nêu trên.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC);
- Hiền – 4468(205)
  
TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga

CV1364.doc
In bài này
Gửi mail
Văn bản mới

Nguồn: Cục thuế TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: http://www.hcmtax.gov.vn/hcmtax/vanbanhuongdan/detail_sub.aspx?id_vb=507&type=6Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Sửa nhà
Lên đầu trang