Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 12255/BCT-TTTN ngày 20/12/2016 của Bộ Công Thương v/v điều hành kinh doanh xăng dầu

điều hành kinh doanh xăng dầu

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 12255/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);
Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2014/TTLT-BCT-BTC);
Căn cứ Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT);
Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;
Căn cứ Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về sơ kết 01 năm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá;
Căn cứ Công văn số 13991/BTC-QLG ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu;
Căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Công văn số 1215/BTC-QLG ngày 18 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Công văn số 2804/VPCP-KTTH ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về phương hướng điều hành giá xăng dầu;
Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 19 tháng 12 năm 2016 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT;
Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mặt hàng
Giá cơ sở kỳ trước liền kề ngày1 05/12/2016 (đồng/lít,kg)
Giá cơ sở kỳ công bố2 (đồng/lít,kg)
Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề
(đồng/lít,kg)
%
(1)
(2)
(3)=(2)-(1)
(4)=[(3):(1)]x100
1. Xăng RON 92
17.175
18.194
+1.019
+5,93
2. Xăng E5
16.972
17.922
+950
+5,60
3. Dầu điêzen 0.05S
12.922
13.683
+761
+5,89
4. Dầu hỏa
11.569
12.393
+824
+7,12
5. Dầu Madút 180CST 3.5S
10.362
11.184
+822
+7,93

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:
1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
- Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.
- Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu:
+ Xăng khoáng: 600 đồng/lít;
+ Xăng E5: 600 đồng/lít;
+ Dầu điêzel: 250 đồng/lít;
+ Dầu hỏa: 450 đồng/lít.
+ Dầu madút: 550 đồng/kg.
2. Giá bán xăng dầu
Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng RON 92: không cao hơn 17.594 đồng/lít;
- Xăng E5: không cao hơn 17.322 đồng/lít;
- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 13.433 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 11.943 đồng/lít;
- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 10.634 đồng/kg.
3. Thời gian thực hiện
- Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2016.
- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2016.
- Kể từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2016, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.
Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
- Cục Quản lý thị trường (BCT);
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);
- Thương nhân phân phối xăng dầu (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTTN.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Lộc An

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày*
(05/12/2016 - 19/12/2016)

TT
Ngày
X92
Dầu hỏa
DO 0,05
FO 3,5S
VCB mua CK
VCB bán
1
5/12/16
63.150
63.190
61.910
316.630
22,650
22,745
2
6/12/16
63.280
63.000
61.630
322.840
22,650
22,765
3
7/12/16
62.480
62.250
60.910
319.350
22,650
22,730
4
8/12/16
62.000
62.310
61.100
314.470
22,650
22,675
5
9/12/16
63.000
63.270
61.970
320.560
22,650
22,610
6
10/12/16
7
11/12/16
8
12/12/16
65.180
66.070
64.930
336.820
22,595
22,680
9
13/12/16
63.840
64.770
63.570
326.650
22,595
22,720
10
14/12/16
63.690
64.350
62.970
326.210
22,595
22,750
11
15/12/16
63.610
63.660
62.400
324.940
22,595
22,770
12
16/12/16
62.980
63.640
62.570
328.780
22,595
22,775
13
17/12/16
14
18/12/16
15
19/12/16
64.750
65.090
64.170
337.030
22,700
22,785
Bquân
63.451
63.782
62.557
324.935
22,630
22,728

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP ’s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt's (Platt Singapore).1,2 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định là 300 đồng/lít xăng khoáng, 0 đồng/lít xăng E5, 300 đồng/lít điêzen, 300 đồng/lít dầu hỏa, 300 đồng/kg dầu madút.

CV12255_BCT-TTTN_334659.doc
In bài này
Gửi mail

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thuong-mai/Cong-van-12255-BCT-TTTN-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-2016-334659.aspx

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang