Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 12191/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2016 của Tổng cục Hải quan v/v mặt hàng giấy kraft lớp mặt

mặt hàng giấy kraft lớp mặt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 12191/TCHQ-TXNK
V/v mặt hàng giấy kraft lớp mặt
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 
Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Thuận Thành.
(Địa chỉ: Lô 43A, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh)
Trả lời công văn số 12/2016-HQ ngày 19/12/2016 của Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Thuận Thành về mã số đối với mặt hàng giấy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo tài liệu kỹ thuật doanh nghiệp cung cấp bổ sung thì mặt hàng có tên thương mại là giấy kraft lớp mặt (Nine dragons brand white top kraftliner, Sea dragon brand white top kraftliner).
Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính, căn cứ Chú giải pháp lý 6 chương 48 thì việc phân loại mặt hàng giấy lớp mặt căn cứ hàm lượng bột giấy kraft, trường hợp hàm lượng bột giấy kraft không dưới 80%, mặt hàng phân loại thuộc nhóm 48.04, trường hợp hàm lượng bột giấy kraft dưới 80%, mặt hàng phân loại thuộc nhóm 48.05.
Thông báo kết quả phân tích số 253/TB-PTPL ngày 25/02/2016 của Trung tâm Phân tích phân loại (Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh) là dựa trên cơ sở kết quả giám định tại Phiếu kết quả thử nghiệm số 31/PT-KĐ ngày 28/01/2016 của Viện Công nghiệp giấy và xenluylo, theo đó, mặt hàng có hàm lượng bột giấy kraft là 84,5%, định lượng 140,9 g/m2, độ bục 479 kPa. Kết quả giám định mẫu tại Phiếu kết quả thử nghiệm số 51/PT-KĐ ngày 28/01/2016 của Viện Công nghiệp giấy và xenluylo (Công ty tự gửi mẫu đi giám định), mặt hàng có hàm lượng bột giấy kraft là 83,2%, định lượng 139 g/m2, độ bục 471 kPa. Như vậy, kết quả phân tích của Chi nhánh Trung tâm Phân tích phân loại, kết quả giám định của Viện Công nghiệp giấy và xenluylo đối với mẫu giấy Giấy carton cuộn (không tráng láng), có hàm lượng bột giấy kraft trên 80% và độ bục trên 470 kPa.
Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, kết quả phân tích, kết quả giám định, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo số 4161/TB-TCHQ ngày 19/05/2016, phân loại mặt hàng “Kraft lớp mặt không tráng, lớp bề mặt làm bằng bột giấy tẩy trắng, lớp đế từ bột chưa tẩy trắng, hàm lượng bột Kraft là 84,5%, hàm lượng bột cơ học và hóa cơ 15,5%, định lượng 140,9 g/m2, độ bục 479 kPa, dạng cuộn, chiều rộng 173cm” thuộc nhóm 48.04, mã số 4804.19.00
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Thuận Thành biết./.
 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Chi cục Kiểm định Hải quan 3;
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

CV12191.doc
In bài này
Gửi mail

Nguồn: Thuvienphapluat

Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-12191-TCHQ-TXNK-mat-hang-giay-kraft-lop-mat-2016-336731.aspx

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang