Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 12133/TCHQ-TXNK ngày 28/12/2016 của Tổng cục Hải quan v/v cưỡng chế thuế

cưỡng chế thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 12133/TCHQ-TXNK
V/v cưỡng chế thuế
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 
Kính gửi: Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương. 
(443 Võ Văn Tần, phường 05, quận 03, TP. Hồ Chí Minh)
Trả lời công văn số 30.CV/2016 ngày 19/12/2016 của Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương về việc thu hồi các biện pháp cưỡng chế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Tra cứu trên Hệ thống kế toán tập trung tại Tổng cục Hải quan ngày 27/12/2016 Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương (MST: 0300898666) đang có nợ tiền chậm nộp quá hạn quá 90 ngày của tờ khai số 6/NKDO ngày 29/1/2001 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV I (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) với số tiền 2.773.126.051 đồng.
Căn cứ Điều 92, Điều 93 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25, khoản 26 Điều 1 Luật số 21/2013/QH13 thì một trong các trường hợp người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế là nợ tiền chậm nộp quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp tiền chậm nộp. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế chấm dứt hiệu lực, kể từ khi tiền chậm nộp đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước. Vì vậy, đề nghị Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương nộp đủ tiền chậm nộp theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương được biết./.
 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để t/h); 
- Chi cục Hải quan cửa khẩu KV l (để t/h); 
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

CV12133.doc
In bài này
Gửi mail

Nguồn: Thuvienphapluat

Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-12133-TCHQ-TXNK-ve-cuong-che-thue-do-cham-nop-thue-2016-336011.aspx

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang