Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 11774/TCHQ-TXNK ngày 15/12/2016 của Tổng cục Hải quan v/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 11774/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH 1 TV Thực phẩm Huế.
(4/114 Lê Ngô Cát, P.Xuân Thủy, TP.Huế)
Tổng cục Hải quan nhận được đơn đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng Ngũ cốc tại đơn đề nghị số CV131216 của Công ty TNHH 1 TV Thực phẩm Huế (Công ty). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính thì Hồ sơ xác định trước mã số bao gồm:
a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;
b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.
Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.”
Tuy nhiên, Đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty TNHH 1 TV Thực phẩm Huế không kê khai đầy đủ các tiêu chí như công dụng theo thiết kế, mã số đề nghị...
Ngoài ra, trường hợp mặt hàng đề nghị xác định trước mã số của Công ty phải đi phân tích mới đủ cơ sở để xác định mã số hàng hóa.
Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số và trả lại toàn bộ hồ sơ đề nghị xác định trên. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số đối với mặt hàng trên, đề nghị Công ty lập đơn đề nghị xác định trước mã số kèm theo mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu gửi về Tổng cục Hải quan theo đúng quy định. Trong đó:
- Đối với đơn đề nghị xác định trước mã số: Điền đầy đủ, rõ ràng các tiêu chí trên đơn theo đúng quy định;
- Đối với mẫu hàng hóa gửi kèm: Lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/7/2015 của Trung tâm PTPLHHXNK-Tổng cục Hải quan.
Tổng cục Hải quan chỉ tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty khi có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH 1 TV Thực phẩm Huế biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Hiền) (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh


CV11774_TCHQ-TXNK_334444.doc
In bài này
Gửi mail

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-11774-TCHQ-TXNK-tra-lai-ho-so-de-nghi-xac-dinh-truoc-ma-so-mat-hang-Ngu-coc-2016-334444.aspx

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang